เมนูปิด

ดาวน์โหลด (แนะนำให้ใช้ Google Chrome)

ส่วนประกอบโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC)

โปรแกรม Runtime

โปรแกรม Software Component (SWC)

โปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล

อื่นๆ

รูปแบบข้อมูล (ฟอร์แมตกลาง)

Infographic

ปรับปรุงล่าสุด: 04-04-2022