เมนูปิด

รูปแบบข้อมูล (Format กลาง) ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์ Version 2.0

รูปแบบข้อมูลใหม่ สำหรับนำส่งข้อมูลผ่านส่วนประกอบโปรแกรมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (WHT Software Component : SWC) โดยใช้คำสั่ง (command) ผ่าน API โดยตรง หรือผ่านโปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล (SWC-UI)

รูปแบบข้อมูล (ระบบจ่ายตรง GFMIS/Payroll)

รูปแบบข้อมูลยื่นแบบด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ version 1.0 (เดิม) หรือ รูปแบบข้อมูลจากโปรแกรมระบบงานเงินเดือน  (Payroll) หรือ โปรแกรมระบบจ่ายตรง (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง  สำหรับใช้กับโปรแกรมช่วยนำส่งข้อมูล (SWC-UI)  เพื่อแปลงรูปแบบข้อมูล (Convert)  ก่อนฝากไฟล์ใบแนบรายการ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-05-2024