เมนูปิด

           ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศมาเลเซีย ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2525 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526

 

               ตามข้อ 28 แห่งความตกลงนี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2526

 

2.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีปฏิทินหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2526

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011