เมนูปิด
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2545 (ผลจัดเก็บรายเดือน) 
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน   
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง(ต่ำ) กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
  ตุลาคม
35,063.649
33,751.694
1,311.956
3.89
32,822.737
2,240.912
6.83
  พฤศจิกายน
37,770.021
37,628.450
141.571
0.38
37,060.074
709.947
1.92
  ธันวาคม
32,515.803
32,987.239
(471.436)
(1.43)
31,181.775
1,334.027
4.28
  มกราคม
39,032.594
38,330.241
702.354
1.83
37,570.656
1,461.938
3.89
  กุมภาพันธ์
36,781.198
35,820.752
960.446
2.68
33,009.291
3,771.907
11.43
  มีนาคม
40,708.816
41,485.762
(776.945)
(1.87)
37,675.972
3,032.844
8.05
  เมษายน
40,306.084
39,263.949
1,042.135
2.65
36,933.503
3,372.581
9.13
  พฤษภาคม
94,985.337
76,249.138
18,736.199
24.57
83,330.765
11,654.572
13.99
  มิถุนายน
35,086.397
35,326.331
(239.934)
(0.68)
32,595.669
2,490.729
7.64
  กรกฎาคม
38,421.291
 37,515.742
 905.549
  2.41
35,619.738
2,801.553
7.87
  สิงหาคม
75,794.949
69,111.284
6,683.664
9.67
68,017.469
7,777.480
11.43
  กันยายน
37,665.171
37,529.431
135.740
0.36
34,089.094
3,576.077
10.49
Last Update : Otcober 28,2002

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018