เมนูปิด
Un title page
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2544 (ผลจัดเก็บรายเดือน)
หน่วย : ล้านบาท
เปรียบเทียบกับประมาณการ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว
เดือน
จัดเก็บจริง
ประมาณการ
สูง (ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
จัดเก็บปีที่แล้ว
สูง(ต่ำ)กว่า
อัตรา (%)
  ตุลาคม
32,769.36
31,631.48
1,137.88
3.60
29,222.20
3,547.17
12.14
  พฤศจิกายน
36,995.88
32,801.60
4,194.28
12.79
30,169.98
6,825.90
22.62
  ธันวาคม
31,149.94
32,094.88
(945.34)
(2.95)
30,667.56
481.94
1.57
  มกราคม 
37,618.20
37,446.59
171.61
0.46
31,417.31
6,200.89
19.74
  กุมภาพันธ์
32,991.83
35,241.56
(2,249.73)
(6.38)
32,504.64
487.19
1.50
  มีนาคม
37,646.03
37,430.31
215.72
0.58
35,256.35
2,389.68
6.78
  เมษายน
36,926.33
36,433.45
492.88
1.35
33,357.51
3,568.82
10.70
  พฤษภาคม
83,312.81
76,430.97
6,881.84
9.00>
72,967.77
10,345.04
14.18
  มิถุนายน
32,583.24
33,845.32
(1,262.08)
(3.73)
29,523.96
3,059.28
10.36
  กรกฎาคม
35,614.74
36,268.15
(653.41)
(1.80)
31,709.28
3,905.46
12.32
  สิงหาคม
67,935.68
66,122.24
1,813.11
2.74
57,662.85
10,272.83
17.82
  กันยายน
34,089.09
34,463.51
(374.42)
(1.09)
30,618.18
3,470.91
11.34
Last Update : June 26,2002

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018