เมนูปิด

           อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศแคนาดา ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2527 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2528

 

                ตามข้อ 28 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

 

1.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2529

 

2.            ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2529

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-09-2013