เมนูปิด

ข้อ 16
ค่าป่วยการของกรรมการ

 

                ค่าป่วยการของกรรมการ และการชำระเงินอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกันซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17
นักแสดง นักกีฬา

1.             แม้จะมีบทบัญญัติในข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะนักแสดง อาทิ นักแสดง ละคร ภาพยนตร์ วิทยุหรือโทรทัศน์ หรือนักดนตรี หรือนักกีฬา จากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในกรณีที่เงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคล ที่เกิดจากการกระทำโดยนักแสดงหรือ นักกีฬา มิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬา แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น แม้จะมีบทบัญญัติในข้อ 7, 14 และ 15 เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญา ซึ่งกิจกรรมของนักแสดงหรือนักกีฬาได้กระทำ

 

3.             บทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 ของข้อนี้ จะไม่ใช้บังคับแก่ค่าตอบแทนหรือกำไร เงินเดือน ค่าจ้างและเงินได้กระทำในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง และเงินได้ที่คล้ายคลึง กันที่นักแสดงหรือนักกีฬาได้รับจากกิจกรรมที่ได้กระทำในรัฐผู้ ทำสัญญารัฐหนึ่ง ถ้าการมาเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นได้รับการอุดหนุนในประการสำคัญจากกองทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งรวมทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์การตามกฎหมายในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 18
เงินบำนาญ

                ภายใต้บทบัญญัติในวรรค 2 ของข้อ 19 เงินบำนาญและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันที่จ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง สำหรับการทำงานในอดีต ให้เก็บภาษีได้เฉพาะรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น

 

 

ข้อ 19
งานรัฐบาล

1              (ก)          ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐ หนึ่ง หรือส่วนราชการ หรือ

                              องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น ให้ แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้น

                              หรือส่วน ราชการ หรือองค์การนั้น ให้เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                (ข)          อย่างไรก็ตาม จะเก็บภาษีค่าตอบแทนดังกล่าวได้เฉพาะในรัฐผู้ทำ สัญญาอีกรัฐหนึ่งเท่านั้นถ้า

                              บริการนั้นมีขึ้นในรัฐนั้น และถ้าบุคคล ธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น ผู้ซึ่ง

 

                              (1)          เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                              (2)          มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น เพียงเพื่อมุ่งประสงค์ในการใหบริการนั้น

 

2.             (ก)          เงินบำนาญใดๆ ที่จ่ายโดยหรือจ่ายกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรับผู้ทำ สัญญารัฐหนึ่ง หรือโดยส่วน

                              ราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาใดๆ อัน

                              เนื่อง จากบริการที่ให้แก่รัฐนั้น หรือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารของ รัฐนั้นจะเก็บภาษีได้

                              เฉพาะในรัฐนั้นเท่านั้น

 

                (ข)          อย่างไรก็ตาม เงินบำนาญนั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญา อีกรัฐหนึ่ง ถ้าบุคคลธรรมดา

                              นั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่และเป็นคนชาติของรัฐนั้น

 

3.             บทบัญญัติของข้อ 15 , 16 และ 18 จะใช้บังคับแก่ค่าตอบแทนและเงินบำนาญอันเนื่องจากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ที่ดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น

 

 

ข้อ 20
นักศึกษาและผู้ฝึกงาน

1.             บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งในเวลาก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง และการไปเยือนรัฐแรกนั้นก็เพียงเพื่อประสงค์ที่จะ

 

               (ก)          เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เป็นที่ยอมรับ หรือ

 

               (ข)          เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ หรือหารค้า หรือ

 

               (ค)          ศึกษาหรือทำการค้นคว้าวิจัยโดยเป็นผู้รับทุน เงินอุดหนุน หรือรางวัลจากองค์การรัฐบาล การ

                              ศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ วรรณคดีหรือการศึกษาจะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐแรกที่เก็บจาก

 

                              (1)          เงินที่ส่งจากต่างประเทศ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา การเล่าเรียน

                                            การค้นคว้าวิจัยหรือการฝึกอบรมของผู้นั้นเอง

 

                              (2)          ทุนเงินอุดหนุนหรือเงินรางวัล และ

 

2          นักศึกษาและผู้ฝึกงานตามที่กำหนดไว้ในวรรค 1 จะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันกับผู้มีถิ่นที่อยู่ของรัฐที่อยู่ในการรับยกเว้น หรือลดหย่อนภาษีที่เก็บจากเงินได้จากการให้บริการส่วนบุคคล

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011