เมนูปิด

           อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเชค ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2537 และแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกัน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2538


                ตามข้อ 28 แห่งอนุสัญญานี้ จะมีผลบังคับ ดังนี้

1.         ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับจำนวนที่จ่ายหรือนำส่งในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2539


2.         ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2539

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011