เมนูปิด
เลือกเดือน :

 

ฉบับที่ 9
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 148)
รายงานค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม
ฉบับที่ 7
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.123/2545
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2)
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.120/2545
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
แบบ บภ.07
แบบ บภ.08
ฉบับที่ 6
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118/2545
คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.119/2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 24-03-2003