เมนูปิด

 

 

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.263/2559 ใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบคำขอ/แบบแจ้งเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

 

  

 

   

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-07-2022