เมนูปิด

ขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ทำการทดสอบ ครั้งที่ 23 (1/2554)

 

     1.  วิชาการบัญชี   ทดสอบความรู้การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยครอบคลุมในเรื่องแม่บทการบัญชี  การบันทึกบัญชี  การจัดทำงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  การบัญชีต้นทุนผลิตสินค้า  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศให้ใช้เฉพาะบริษัทมหาชน

     2. วิชาการสอบบัญชี   ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการรายงานสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร โดยครอบคลุมถึงหลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบ รวบรวมหลักฐาน หลักพื้นฐานของการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เทคนิคต่าง ๆ    ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ   แนวการตรวจสอบ  การสอบทานและการควบคุมงานสอบบัญชี  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

     3.  วิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย    ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ         

          (1) ประมวลรัษฎากร  ในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ หน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการ  การนำส่งภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การจัดทำรายงานและบัญชีพิเศษตามประมวลรัษฎากร รวมถึงประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

          (2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  ประกาศและคำสั่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

 

 

******************************

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021