เมนูปิด

 

 

 

ตารางวัน เวลา สถานที่ทดสอบ ในการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 23 (1/2554) 
วัน/เวลาวิชาสถานที่ทดสอบ
วันเสาร์ที่   12   กุมภาพันธ์   2554      เวลา 09.00-12.00 น.การบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันอาทิตย์ที่  13  กุมภาพันธ์  2554      เวลา 09.00-12.00 น.การสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เวลา 13.00-16.00 น.ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021