เมนูปิด

ข้อ 16

ค่าป่วยการของกรรมการ

 

1.             ค่าป่วยการของกรรมการและจำนวนเงินที่ชำระอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกันซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทหรือองค์การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งบริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

 

ข้อ 17

นักแสดงและนักกีฬา

 

1.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่นักแสดงสาธารณะ อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ ศิลปิน วิทยุหรือโทรทัศน์ และนักดนตรีได้รับและที่นักกีฬาได้รับจากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนเช่นว่านั้น อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งได้มีการแสดงกิจกรรมเหล่านั้น

 

2.             ในกรณีที่เงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลที่กระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬาในฐานะเช่นว่านั้นมิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬาเองแต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นเงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งกิจกรรมของนักแสดงหรือนักกีฬาได้กระทำอยู่โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7, 14 และ 15

 

3.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7 ในกรณีที่กิจกรรมที่กล่าวถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ได้จัดให้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งโดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง กำไรซึ่งวิสาหกิจเช่นว่านั้นได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรก เว้นแต่วิสาหกิจนั้นได้รับการอุดหนุนทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่จากกองทุนสาธารณะของรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเกี่ยวกับการจัดให้มีกิจกรรมเช่นว่านั้นขึ้น

 

4.             บทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 ของข้อนี้จะไม่ใช้บังคับแก่ค่าตอบแทนหรือกำไร เงินเดือน ค่าจ้างและเงินได้ที่คล้ายคลึงกันซึ่งนักแสดงสาธารณะหรือนักกีฬาได้รับจากกิจกรรมที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งถ้าการมาเยือนรัฐผู้ทำสัญญานั้นได้รับการอุดหนุนทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่จากกองทุนสาธารณะของรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง

 

5.             เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ คำว่า "รัฐบาล" รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรตามกฎหมายของรัฐผู้ทำสัญญารัฐใดรัฐหนึ่ง

 

 

 

ข้อ 18

เงินบำนาญ

 

                 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งวรรค 2 ของข้อ 19 เงินบำนาญและค่าตอบแทนอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันที่จ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งสำหรับการทำงานในอดีตอาจเก็บภาษีได้ในรัฐนั้น

 

 

 

ข้อ 19

งานรัฐบาล

 

1.             (ก)          ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐบาลนั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                 (ข)          อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนเช่นว่านั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ถ้าบริการนั้นได้มีขึ้นในรัฐนั้น และบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น ผู้ซึ่ง

 

                                  (1)          เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                                  (2)          มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น เพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้บริการนั้น

 

2.             (ก)          เงินบำนาญใดๆ ที่จ่ายโดยหรือจ่ายจากกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐบาลนั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                 (ข)          อย่างไรก็ตาม เงินบำนาญเช่นว่านั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ถ้าบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่และเป็นคนชาติของรัฐนั้น

 

3.             บทบัญญัติของข้อ 15, 16 และ 18 จะใช้บังคับแก่ค่าตอบแทนและเงินบำนาญในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง

 

4.             เพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อนี้ คำว่า "รัฐบาล" ให้รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐผู้ทำสัญญารัฐใดรัฐหนึ่ง

 

 

 

ข้อ 20

ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย

 

1.             บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งโดยทันทีก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และเป็นผู้ซึ่งได้ไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นตามเชิญของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นใดที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น เป็นเวลาไม่เกินสองปีเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสอนหรือการวิจัยหรือทั้งสองประการที่สถาบันการศึกษาเช่นว่านั้น จะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น สำหรับค่าตอบแทนจากการสอนหรือวิจัยเช่นว่านั้น

 

2.             ข้อนี้จะใช้บังคับเฉพาะแก่เงินได้จากการวิจัย ถ้าการวิจัยเช่นว่านั้นได้ดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาเพื่อสาธารณประโยชน์ และมิใช่เพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือบุคคลอื่นใดเป็นสำคัญ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011