เมนูปิด

ข้อ 16

ค่าป่วยการของกรรมการ

 

                ค่าป่วยการของกรรมการ และเงินที่ได้รับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะหรือในนามของสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

 

ข้อ 17

นักแสดงและนักกีฬา

 

1.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะนักแสดง อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ หรือนักดนตรีหรือนักกีฬาจากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในกรณีเงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลที่กระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬาตามความสามารถของตนนั้น มิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬา แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7, 14 และ 15 เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจกรรมนั้นๆของนักแสดง หรือนักกีฬาได้กระทำขึ้น

 

3.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 เงินได้ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้กล่าวไว้ในวรรค 1 ให้ยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจการนั้นได้กระทำขึ้น หากการเยือนรัฐนั้นได้รับการอุดหนุนเป็นส่วนใหญ่จากกองทุนของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือสถาบันสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญารัฐใดรัฐหนึ่ง

 

 

 

ข้อ 18

เงินบำนาญ

 

1.             ภายใต้ข้อบังคับแห่งบทบัญญัติในวรรค 2 ของข้อ 19 เงินบำนาญและเงินได้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งจ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งสำหรับการทำงานในอดีต จะเก็บภาษีได้เฉพาะในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 เงินบำนาญหรือเงินได้อื่น ที่จ่ายตามโครงการสาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันสังคมของรัฐผู้ทำสัญญาหรือส่วนราชการหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

 

 

ข้อ 19

บริการส่วนรัฐบาล

 

1.             (ก)            เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือองค์การตามกฎหมายของรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น ให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้น องค์การบริหารของรัฐ ส่วนหรือหน่วยของรัฐนั้น จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐ นั้น

 

                (ข)            อย่างไรก็ตาม เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนดังกล่าวจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเท่านั้น ถ้าหากบริการนั้นได้เกิดขึ้นในรัฐนั้น และบุคคลธรรมดาผู้นั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นผู้ซึ่ง

 

                               (1) เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                               (2) มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นเพียงเพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้บริการนั้น

 

2.             (ก)           เงินบำนาญใดๆที่จ่ายโดยหรือจ่ายจากกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หรือองค์กรตามกฎหมาย ของรัฐผู้ทำสัญญารัฐ หนึ่งนั้น ให้แก่บุคคลธรรมดาใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้น องค์การบริหาร ส่วน หรือหน่วยของรัฐนั้น จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้นเท่านั้น

 

                (ข)           อย่างไรก็ตาม เงินบำนาญนั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ถ้าบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่และเป็นคนชาติของรัฐนั้น

 

3.             บทบัญญัติของข้อ 15, 16, 17 และ 18 จะใช้บังคับแก่เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่คล้ายคลึงกัน และเงินบำนาญ ที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆที่ดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ส่วนหรือหน่วย ของรัฐ นั้น

 

 

 

ข้อ 20

อาจารย์ ครู และนักวิจัย

 

1.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 15 อาจารย์ ครู หรือนักวิจัยผู้ซึ่งไปเยือนรัฐทำสัญญารัฐหนึ่งเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินสองปีเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสอน หรือ ดำเนินการวิจัยที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นในรัฐนั้น และเป็นผู้ซึ่งก่อนหน้าที่จะไปเยือนเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง เงินค่าตอบแทนจากการสอนและการวิจัยนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญารัฐแรก โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าตอบแทนเช่นว่าของบุคคลนั้นได้รับนอกรัฐนั้น

 

2.             บทบัญญัติข้อนี้จะไม่ใช้บังคับแก่เงินได้จากการวิจัย ถ้าการวิจัยเช่นว่านั้นได้ดำเนินการโดยมิใช่ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ แต่เพื่อประโยชน์ของเอกชนหรือบุคคลใดเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011