เมนูปิด

ข้อ 26
เจ้าหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล

                ไม่มีข้อความใดๆในอนุสัญญานี้กระทบต่อเอกสิทธิ์ทางการรัษฎากรของเจ้าหน้าที่ทางทูตหรือกงสุลตามหลักทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามบทบัญญัติแห่งความตกลงพิเศษทั้งหลาย

ข้อ 27
การเริ่มใช้บังคับ

1.             รัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญาทั้งสองจะแจ้งให้แต่ละฝ่ายทราบซึ่งกันและกันว่าขั้นตอนต่างๆ ตามที่กำหนดไว้เพื่อที่จะทำให้อนุสัญญานี้มีผลเริ่มใช้บังคับได้ดำเนินการเรียบร้อย

 

2.             อนุสัญญานี้จะเริ่มใช้บังคับสามสิบวันหลังจากวันที่ได้มีการบอกกล่าวถึงในวรรค 1 และจะมีผลบังคับ

 

                (ก)          ในฟินแลนด์

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่ได้มีการหัก ณ ที่จ่าย เงินได้ที่ได้รับในหรือหลังจากวันแรกของ

                                             เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งอนุสัญญามีผลใช้บังคับ;

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ จะเก็บภาษีได้สำหรับปีภาษีใดๆ ที่เริ่มในหรือหลัง

                                             จากวันแรกของเดือนมกราคมในปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งอนุสัญญามีผลใช้บังคับ;

 

                (ข)          ในประเทศไทย

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งได้จ่ายในหรือหลังจากวันแรกของเดือนมกราคม

                                             ในปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งอนุสัญญามีผลใช้บังคับ

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีอื่นๆ สำหรับปีรัษฎากรหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ

                                             หลังจากวันแรกของเดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งอนุสัญญามีผลใช้บังคับ

ข้อ 28
การเลิกใช้

                อนุสัญญานี้จะคงใช้บังคับตลอดไปจนกระทั่งได้มีการบอกเลิกโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐใดรัฐหนึ่ง รัฐผู้ทำสัญญารัฐใดรัฐหนึ่งอาจบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้โดยทางการทูตด้วยแจ้งการเลิกอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนสิ้นสุดปีปฏิทินใดๆ ภายหลังจากระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่อนุสัญญามีผลใช้บังคับในกรณีเช่นนั้นอนุสัญญานี้จะสิ้นสุดผลบังคับ

 

                (ก)          ในฟินแลนด์

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่ได้มีการหัก ณ ที่จ่าย เงินได้ที่ได้รับในหรือหลังจากวันวันแรก

                                             ของเดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งได้มีการบอกเลิก

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้อื่นๆ ภาษีที่เก็บสำหรับปีภาษีใดๆ เริ่มในหรือหลังจากวัน

                                             แรกของเดือนมกราคมในปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งได้มีการบอกเลิก

 

                (ข)          ในประเทศไทย

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งได้จ่ายในหรือหลังจากวันแรกของเดือนมกราคม

                                             ในปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งได้มีการบอกเลิก และ

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีอื่นๆ สำหรับปีรัษฎากรหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือ

                                             หลังจากวันแรกของเดือนมกราคมในปีปฏิทินถัดจากปีซึ่งได้มีการบอกเลิก

 

                เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องเพื่อการนี้ ได้ลงนามอนุสัญญานี้

 

                ทำขึ้นคู่กันเป็นสองฉบับที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ยี่สิบห้า เดือนเมษายน ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบแปด เป็นภาษาอังกฤษ

 

สำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย


ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์
(ประพาส ลิมปะพันธ์)
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา


 Jermu Laine
(Jermu Laine)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ

 

 

พิธีสาร

 

                ในขณะที่ลงนามในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้ วันที่ได้มีการตกลงระหว่างรัฐบาลของสาธารณรัฐฟินแลนด์กับรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้ยินยอมตกลงกันว่าบทบัญญัติต่อไปนี้จะประกอบเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญา

 

ส่วนขยายของข้อ 5

 

                ได้มีการตกลงกันเพื่อความมุ่งประสงค์ของวรรค 6 ข้อ 5 "ส่วนใหญ่" ให้เป็นที่เข้าใจว่าหมายความว่ากิจกรรมที่บุคคลนั้นประกอบเพื่อวิสาหกิจที่นอกเหนือไปจากวิสาหกิจที่อ้างถึงในวรรคนั้นมีความสำคัญน้อย เมื่อเทียบกับกิจกรรมที่ผู้นั้นประกอบเพื่อวิสาหกิจที่ระบุไว้ในวรรคนั้น จนอาจถือได้ว่าเพื่อความมุ่งประสงค์ในภาคปฏิบัติทั้งปวง บุคคลผู้นั้นทำงานเพียงเพื่อวิสาหกิจฝ่ายหลังเท่านั้น

 

ส่วนขยายของข้อ 5 และ ข้อ 6

 

                ให้เป็นที่เข้าใจว่า ที่ทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หรือไร่สวน ในกรณีของประเทศไทยเพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อ 7 ของอนุสัญญาจะถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรตามที่กล่าวถึงในข้อ 5 ของอนุสัญญา ภายใต้กฎหมายภาษีของประเทศฟินแลนด์ เงินได้จากการเกษตรหรือป่าไม้ให้ถือว่าเป็นเงินได้จากอสังหาริมทรัพย์ ในทำนองเดียวกันเพื่อความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญา เงินได้จากการเกษตรหรือป่าไม้ที่ประกอบกิจการในประเทศฟินแลนด์จะถือว่าเป็นเงินได้จากอสังหาริมทรัพย์

 

ส่วนขยายของข้อ 17

 

                เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตามที่อ้างถึงในวรรค 4 ของข้อ 17 หลักฐานของการให้การอุดหนุนในกรณีที่มีข้อสงสัยจะต้องยื่นต่อรัฐซึ่งกิจกรรมได้มีการกระทำนั้น ตามที่ได้มีการตกลงกันโดยวิธีการเพื่อความตกลงร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐผู้ทำสัญญาทั้งสอง

 

                ในกรณีของประเทศไทย คำว่ากองทุนสาธารณะ ให้รวมถึงเงินจากองค์การหรือสถาบันการกุศล

 

สำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย


ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธ์
(ประพาส ลิมปะพันธ์)
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา


 Jermu Laine
(Jermu Laine)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศ

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011