เมนูปิด

ข้อ 16

ค่าป่วยการของกรรมการ

 

                ค่าป่วยการของกรรมการและการชำระเงินอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทหรือในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17

นักแสดงและนักกีฬา

 

1.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะนักแสดง อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ ศิลปิน วิทยุหรือโทรทัศน์ หรือนักดนตรี หรือนักกีฬาได้รับจากกิจกรรมส่วนบุคคลซึ่งตนได้กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในกรณีที่เงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลของนักแสดงหรือนักกีฬามิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬาเองแต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของข้อ 7, 14 และ ข้อ 15 บังคับอยู่ เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งกิจกรรมของนักแสดงหรือนักกีฬาได้กระทำอยู่

 

3.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7 ในกรณีที่กิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในวรรค 1 ได้จัดให้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง โดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง กำไรซึ่งวิสาหกิจเช่นว่านั้นได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมเหล่านั้นขึ้น อาจเก็บภาษีได้ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรก

 

4.             บทบัญญัติของวรรค 1, 2 และ 3 จะไม่ใช้บังคับกับค่าตอบแทนหรือ กำไร เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กระทำในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ถ้ากิจกรรมเช่นว่านั้นได้รับการอุดหนุนโดยรัฐบาลหรือจากเงินทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งส่วนราชการใดๆ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

 

ข้อ 18

เงินบำนาญ

 

1.             ในบังคับแห่งบทบัญญัติในวรรค 2 ของข้อ 19 เงินบำนาญและค่าตอบแทนอื่นซึ่งคล้ายคลึงกัน ที่จ่ายให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง โดยพิจารณาถึงการทำงานในอดีต จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

2.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 เงินบำนาญและค่าตอบแทนอื่นซึ่งคล้ายคลึงกันที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับ อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ถ้าการจ่ายนั้นเป็นภาระแก่วิสาหกิจของรัฐนั้น หรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้น

 

3.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 และในบังคับแห่งบทบัญญัติในวรรค 2ของข้อ 19 การจ่ายเงินบำนาญและการจ่ายอย่างอื่นที่กระทำภายใต้กฎหมายประกันสังคมของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ตามกฎหมายของแต่ละรัฐผู้ทำสัญญา

 

 

 ข้อ 19

  งานรัฐบาล

 

1.            ก)            ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนั้น หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้น หรือองค์กรหรือองค์การดังกล่าว จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                ข)            อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนเช่นนั้น จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่

 

                          ถ้าบริการนั้นได้เกิดขึ้นในรัฐนั้นและบุคคลธรรมดานั้น

 

                                1)            เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                                2)            มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้บริการนั้น

 

2.            ก)            เงินบำนาญใดๆ ที่จ่ายโดย หรือจ่ายจากกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนั้น หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้น หรือองค์กร หรือองค์การดังกล่าวจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                ข)            อย่างไรก็ตาม เงินบำนาญเช่นนั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งถ้าบุคคลธรรมดาผู้นั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ และเป็นคนชาติของรัฐนั้น

 

3.             บทบัญญัติของข้อ 15, 16 และ 18 จะใช้บังคับกับค่าตอบแทนและเงินบำนาญในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนั้น หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น

 

 

ข้อ 20

นักเรียนและผู้ฝึกงาน

 

1.             บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งในเวลาก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งและมีวัตถุประสงค์ในการเยือนรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรกเพียงเพื่อ

 

                ก)            ศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐที่ถูกกล่าวถึงรัฐแรกนั้น หรือ

 

                ข)            เข้ารับการฝึกการอบรมให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีพหรือการค้า หรือ

 

                ค)            การศึกษาหรือทำการค้นคว้าวิจัยโดยเป็นผู้รับทุน เงินอุดหนุนหรือรางวัลจากองค์การรัฐบาล การศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ วรรณคดี หรือการศึกษา จะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐที่กล่าวถึงในรัฐแรกที่เก็บจาก

 

                                (1)          เงินที่ส่งจากต่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา การเล่าเรียน การค้นคว้าวิจัย หรือการฝึกอบรมของผู้นั้นเอง และ

 

                                (2)          ทุน เงินอุดหนุน หรือเงินรางวัล

 

2.             บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐทำสัญญารัฐหนึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และผู้ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกในระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันไม่เกิน 183 วัน ในปีปฏิทิน เพียงเพื่อความมุ่งประสงค์เกี่ยวกับ

 

                ก)            การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกนั้น หรือ

 

                ข)            เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีพ หรือการค้า หรือ

 

                ค)            ศึกษาหรือทำการค้นคว้าวิจัยโดยเป็นผู้รับทุน เงินอุดหนุน หรือรางวัลจากองค์การรัฐบาล การศาสนา \การกุศล วิทยาศาสตร์ วรรณคดี หรือ การศึกษา จะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับเงินได้จากบริการส่วนบุคคลที่ได้ให้ในรัฐนั้น โดยมีข้อแม้ว่าเงินได้นั้นประกอบเป็นเงินได้ที่จำเป็นสำหรับการครองชีพ และการศึกษาของผู้นั้น ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกนั้นในระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันมากกว่า 183 วัน ในปีปฏิทินที่เกี่ยวข้องแล้ว บุคคลนั้นจะได้รับการยกเว้นการผ่อนผันหรือการหักลดในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเช่นเดียวกับที่ให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011