เมนูปิด

เพิ่มโอกาสการเป็น TA เปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรปีละ 3 ครั้ง

         ตั้งแต่ปี 2551 กรมสรรพากรเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรปีละ 3 ครั้ง โดยมีกำหนดการเวลา ดังนี้

         ครั้งที่ 1 เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ 1 ม.ค.-16 ม.ค. ทดสอบเดือน ก.พ. ประกาศผลสอบวันที่ 30 เม.ย.

         ครั้งที่ 2 เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ 1 พ.ค.-16 พ.ค. ทดสอบเดือน มิ.ย. ประกาศผลสอบวันที่ 30 ส.ค.

         ครั้งที่ 3 เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ 1 ก.ย.-16 ก.ย. ทดสอบเดือน ต.ค. ประกาศผลสอบวันที่ 30 ธ.ค.  

*****************************

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021