เมนูปิด
ข้อมูลผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2541 - 2550
จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรภาค


ประเภทภาษี
2541
2542
อัตราเพิ่ม (%)
2543
อัตราเพิ่ม (%)
2544
อัตราเพิ่ม (%)
2545
อัตราเพิ่ม (%)
2546
อัตราเพิ่ม (%)
2547
อัตราเพิ่ม (%)
2548
อัตราเพิ่ม (%)
2549
อัตราเพิ่ม (%)
2550
อัตราเพิ่ม (%)
รวมทั้งประเทศ
498,964.567
452,306.112(9.35) 461,324.9431.99 499,924.2748.37 544,318.8198.88 627,681.11615.31 772,315.77323.04 937,242.67621.35 1,057,444.25412.83 1,119,273.5195.85
กรุงเทพ359,910.014324,128.577(9.94) 324,236.0690.03 350,097.6417.98 376,861.1507.64 429,081.45213.86 518,628.48720.87 616,142.89918.80 690,563.42612.08 737,994.9876.87
จังหวัดอื่น139,054.553128,177.535(7.82) 137,088.8746.95 149,826.6339.29 167,457.66911.77 198,599.66318.60 253,687.28527.74 321,099.77626.57 366,880.82814.26 381,278.5323.92

ปรับปรุงล่าสุด: 22-01-2018