เมนูปิด

Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรส่วนกลาง

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารe-mail
  กรมสรรพากร 0-2272-8000 0-2617-3315 saraban@rd.go.th
  สำนักงานเลขานุการกรม 0-2272-8137 , 0-2272-8310 0-2617-3244email.secretaryrd@rd.go.th
  กองกฎหมาย 0-2272-8288 , 0-2272-90570-2617-3392email.legal@rd.go.th
  กองตรวจสอบภาษีกลาง 0-2617-34760-2617-3459email.caudit@rd.go.th
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2272-87440-2617-3731email.it@rd.go.th
  กองบริหารการคลังและรายได้0-2272-90130-2617-3221email.finance@rd.go.th
  กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์02-272-92380-2617-3555email.epadmin@rd.go.th
  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2272-8976 , 0-2617-35270-2617-3515email.personal@rd.go.th
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่0-2272-96340-2617-3691email.lto@rd.go.th
  กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี0-2272-98010-2617-3438email.taxsup@rd.go.th
  กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 0-2272-96930-2617-3558email.taxcollect@rd.go.th
  กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร0-2272-91660-2619-8250email.taxaudit@rd.go.th
  กองวิชาการแผนภาษี 0 2272 86350-2617-3632email.taxpolicy@rd.go.th
  กองสืบสวนและคดี 0-2272-92090-2617-3423email.investigation@rd.go.th
  กองอุทธรณ์ภาษี 0-2617-34150-2617-3418email.taxappeal@rd.go.th
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร0-2272-80560-2617-3671email.perform@rd.go.th
  กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2272-84810-2617-3484email.inaudit@rd.go.th
  กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว0-2272-93850-2617-3559email.vatrefund@rd.go.th
  งานตรวจราชการ 10-2272-84870-2617-3486email.inspector1@rd.go.th
  งานตรวจราชการ 20-2617-3491, 0-2272-80550-2272-8055email.inspector2@rd.go.th
  งานตรวจราชการ 30-2272-80540-2617-3488email.inspector3@rd.go.th
  งานตรวจราชการ 40-2272-91170-2617-3492email.inspector4@rd.go.th
  งานตรวจราชการ 50-2272-96320-2272-9623email.inspector5@rd.go.th
  งานตรวจราชการ 60-2272-96200-2272-9611email.inspector6@rd.go.th
  กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ0-2272-89620-2617-3422email.inaudit@rd.go.th

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-07-2022