เมนูปิด

Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรส่วนกลาง

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานเลขานุการกรม  
    - ส่วนประชาสัมพันธ์ 0-2272-9529
  กองกฎหมาย 0-2272-8288 , 0-2272-9057
  กองตรวจสอบภาษีกลาง 0-2617-3476
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2272-8744
  กองบริหารการคลังและรายได้0-2272-9013
  กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์02-272-9238
  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2272-8976 , 0-2617-3527
  กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่0-2272-9634
  กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี0-2272-9801
  กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 0-2272-9693
  กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร0-2272-9166
  กองวิชาการแผนภาษี 0 2272 8635
  กองสืบสวนและคดี 0-2272-9209
  กองอุทธรณ์ภาษี 0-2617-3415
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร0-2272-8056
  กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2272-8481
  กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว0-2272-9385
  งานตรวจราชการ 10-2272-8487
  งานตรวจราชการ 20-2617-3491, 0-2272-8055
  งานตรวจราชการ 30-2272-8054
  งานตรวจราชการ 40-2272-9117
  งานตรวจราชการ 50-2272-9632
  งานตรวจราชการ 60-2272-9620
  กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ0-2272-8962
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา0-2272-9654

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2021