เมนูปิด

Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรภาค 1-12

ส่วนราชการหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสารe-mail
  สำนักงานสรรพากรภาค 10-2272-86060-2617-3616email.region1@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 20-2718-0650-600-2718-0599email.region2@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 30-2629-44560-2282-9329email.region3@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 40-2525-4830-7 ต่อ 2310-2525-4844email.region4@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 50-3827-8901-40-3827-5452email.region5@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 60-3424-23550-3427-1531email.region6@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 70-5525-99110-5524-4763email.region7@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 80-5311-2363-5,
0-5311-2368-70,
0-5311-2373,
0-5311-2426
0-5311-2359email.region8@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 90-4423-0135,
0-4423-0642,
0-4423-0885,
0-4492-2827
0-4425-8615email.region9@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 100-4224-44380-4224-7709email.region10@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 110-7728-37670-7728-6074email.region11@rd.go.th
  สำนักงานสรรพากรภาค 120-7427-38000-7427-3862 - 3email.region12@rd.go.th

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-11-2021