เมนูปิด
ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร
ปีงบประมาณ 2550 - 2556
สท.สุรินทร์
หน่วย : ล้านบาท
1
ประเภทภาษี25502551อัตราเพิ่ม (%)2552อัตราเพิ่ม (%)2553อัตราเพิ่ม (%)2554อัตราเพิ่ม (%)2555อัตราเพิ่ม (%)2556อัตราเพิ่ม (%)
รวมทุกประเภทภาษีอากร815.311812.391
(0.36)
792.920
(2.40)
934.330 17.831,069.962 14.521362.90527.381,506.70710.55
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา319.271327.1372.46290.111
(11.32)
329.608 13.61381.905 15.87453.605 18.77547.69020.74
ภาษีเงินได้นิติบุคคล121.063129.9487.34135.142 4.00172.427 27.59195.027 13.11199.7452.42228.10814.20
ภาษีการค้า0.0000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม298.847285.863
(4.34)
303.210 6.07345.805 14.05376.769 8.95586.66155.71582.952
(0.63)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ41.16131.640
(23.13)
26.691
(15.64)
36.591 37.0964.260 75.6266.673 3.7586.85130.26
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม0.0000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.00
อากรแสตมป์33.49135.8587.0736.124 0.7447.921 32.6650.0554.4554.2798.4459.0438.78
รายได้อื่น ๆ1.4791.94431.471.642
(15.52)
1.977 20.421.946
(1.61)
1.942
(0.19)
2.0636.25

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-02-2014