เมนูปิด

ติดต่อสอบถาม

 1. ด้านกฎหมาย
  คุณเสริมศักดิ์ มัยญะกิต (sermsak.mi แอด rd.go.th)
  คุณทอฝัน สุวรรณธนรัชต์ (thorfun.su แอด rd.go.th)
  กลุ่มภาษีทั่วไป กองกฎหมาย กรมสรรพากร โทร. 02 272 8409, 02 272 8288
   
 2. ด้านระเบียบและแนวทางการรวบรวมข้อมูล
  คุณพิมพ์ชนก นกน้อย (phimchanok.no แอด rd.go.th)
  ศูนย์ปฏิบัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 8632
   
 3. ด้านการเตรียมความพร้อมทางด้านไอที
  คุณสุกัญญา สุวิสุทธิเกษม (sukanya.suw แอด rd.go.th)
  คุณเพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์ (petcharat.vi แอด rd.go.th)
  กลุ่มพัฒนาระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 8864, 02 272 8826

ปรับปรุงล่าสุด: 24-03-2021