เมนูปิด

รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

     ส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (126)

     ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (357)

     ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนาถ (48)

     ส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย (309)

     ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน (36)

     ส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ (238)

     ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (375)

     สตรีวิทยา 2 (268)

     สตรีศึกษาร้อยเอ็ด (276)

     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (23)

     สถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (381)

     สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุลพระธิดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (232)

     สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (275)

     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร (52)

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (61)

     สมเด็จพระปิ่นเกล้า (198)

     สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)วัดสามพระยา(194)

     สมเด็จพระศรีสวรินทราฯ (178)

     สมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (265)

     สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (187)

     สวนหลวง ร.9 (47)

     สวนอุศมมูลนิธิ (113)

     สวิง - อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ (385)

     แสวง คำเอ้ย เชาวรัตน์ (264)

     สหทัยมูลนิธิ (44)

     สัจจธรรม (245)

     สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ (99)

     สร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน (294)

     สร้างสรรค์เด็ก (280)

     สาธารณสุขกับการพัฒนา (342)

     สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (49)

     สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา (5)

     สำโรงรวมใจ (204)

     สิริวัฒนา - เชสเชียร์ (118)

     สิริวัฒนภักดี (319)

     สิรินธร (358)

     สิ่งแวดล้อมไทย (322)

     สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (354)

     สี่ ศ.รฟิค (42)

     สืบนาคะเสถียร (344)

     สุขภาพไทย (392)

     สุขุโม (159)

     สุจิณโณอนุสรณ์ (345)

     สุริโยทัยมูลนิธิ (88)

     สุทธิ ณ นคร เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางนิติศาสตร์

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(283)

     เสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี (374)

     โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (38)

 หมอเสม พริ้งพวงแก้ว (387)

     หู คอ จมูก ชนบท (382)

     หัวใจแห่งประเทศไทย (167)

     หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์วัดปากบ่อ (182)

     หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล (173)

     หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร(ชุมพล) จุฑาธุช (138)

     หลวงปู่พระชัยมงคล(สมุทรปราการ) (203)

     หลวงพ่อทวดและพระครูวิสัยโสภณ (ทิม ธมฺมธโร) วัดช้างให้ (146)

     หลวงพ่อวัดปากน้ำ (189)

 อนุเคราะห์คนพิการ (51)

หน้าที่        2       3       4       [5]      6  

ปรับปรุงล่าสุด: 17-05-2016