เมนูปิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข

·      พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

·      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

·      เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

สำนักงาน ก.พ.

·      เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับใหัข้าราชการพลเรือนสามัยปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (หนังสือที่ นร 1022/ว 6 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564)

เรื่อง หลักเกณฑ์ สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนังสือ ที่ นร 1007.4/326 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563)

สำนักนายก

·      เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0106/ว 316 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

·      เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 86 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563)

·      เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ครั้งที่ 1/2563 และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 113 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563)

·      เรื่อง การปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์กรมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 116 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

กรมบัญชีกลาง

·      เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/ว 71 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563)

·      เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 102 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563)

 

 

ข่าวสารกรมสรรพากร

วันที่

เรื่อง

28 กุมภาพันธ์ 2563

·      เรื่อง กรมสรรพากร ดำเนินมาตรการเรื่อง COVID-19 อย่างเข้มงวด ด้วยความห่วงใยต่อความปลอดภัยของทุกคน (ปชส. 18/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

เอกสารเผยแพร่

วันที่

เรื่อง

 

 คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข

1.คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด

2.ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

3.คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน

4.คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

5.แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

6.คำแนะนำสำหรับการแยกเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self-Quarantine at Home)
กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2022