เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.91/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.137/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษเพื่อบริหารสถานการณ์ COVID-19

ทีมรับแจ้งเหตุ

ส่วนกลาง/
ภาค
ผู้ประสานงาน
(รับแจ้งเหตุ)

ตำแหน่ง

โทร

ส่วนกลาง

นายกมล คำตุ้ม

นิติกรเชี่ยวชาญ บท.

0922747999

ภาค 1

นางลัดดา เอกอัจฉริยา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0945398223

ภาค 2

นางสุจินดา จันทนา.

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

0819962430

ภาค 3

นางสาวพนัส ภมรพล

นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ

0812579650

ภาค 4

นางจุไรวรรณ แสงนิลุบลโสภา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0868815045

ภาค 5

นายอรรถชัย พรหมปัญญา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0891868717

ภาค 6

นางสาวสยุมพร อำนวยบุญทรัพย์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

0817635534

ภาค 7

นางเฉลยพร มณีส้าว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0899590085

ภาค 8

นายประจักษ์ เลิศรุ่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0894292127

ภาค 9

นายราชวัตร ชาญสงคราม

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

0944159563

ภาค 10

นางสาวนุชรา ยิ่งยง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0863786575

ภาค 11

นางอมร บุญชม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

0846271532

ภาค 12

นางสาวฌาศิกานต์ เสรีชุติพัฒน์

นักวิชาการภาษีชำนาญการ

0896536230

คณะทำงาน

ทีมคณะทำงานผู้ประสานงาน
(รับแจ้งเหตุ)
สังกัด โทร
ผู้ประสานงานนายกมล คำตุ้ม นิติกรเชี่ยวชาญ บท. 0922747999
แนวปฏิบัติ ฯ / นโยบาย ชช.ปคุณ พบ. 0899218989
การติดตาม/ รายงาน ชช.ณัฐวัฒน์ บท. 0891702420
อาคาร/สถานที่ ชช.นงลักษณ์ บร.

0982729480

IT ชช. กิตติคุณ
ชช. จุฬาภรณ์
ทท.
ทท.
0955984417
0649982256
งบประมาณ ชช.นงลักษณ์ บร. 0982729480
สื่อสารภายใน นางสาวชิตธารินทร์ ภานุโรจน์วาณิช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0969465309
ประชาสัมพันธ กิตติพล ลข. 0811727961


 

หน่วยงาน

ผู้ประสานงาน (รับแจ้งเหตุ)

ตำแหน่ง

โทร

กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

1.นางสาวชุลีวรรณ แสวงสุข

ผอ.กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี

0979795444

2.นางสาวผุสดี สุตะวิริยะวัฒน์นักวิชาการภาษีเชี่ยวชาญ0819088573
3.นางสาวปัทมา วงศ์วัชรัตน์นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการภาษี ระดับเชี่ยวชาญ0868555700
4.นางสาวธิดารัตน์ ชูชุมพรนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ0801253989
5.นายธนา เลียววิจักขณ์นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ0819557644
6.นางสาวสิรีรัศมิ์ วิเชียรแก้วนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ0819216059

กองมาตรฐานกำกับการกำกับและตรวจสอบภาษี

1.นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์

ผอ.กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี

0898152322

2.นางรัชดา มนธาตุผลินนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ระดับเชี่ยวชาญ0814510104
3.นางสาวโสภา รุ่งสุริยะศิลป์นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ระดับเชี่ยวชาญ0919414516
4.นางเดือนเพ็ญ ศุภวรรธนะกุลนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ0941414249
5.นางสาวสวนีย์ หล่อพัฒนากูรนักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ0816820515

ปรับปรุงล่าสุด: 06-01-2021