เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร/แนวทางปฏิบัติ

วันที่

แนวทางปฏิบัติ

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

6 มีนาคม 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) และแนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

24 มีนาคม 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) และแนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

14 เมษายน 2563

แนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่3) (การเพิ่มสถานที่เสี่ยงในการติดโรค COVID-19 และแนวทางพึงปฏิบัติของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา)

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0733/ว3040 ลว. 13 พ.ค. 2563)

5 มกราคม 2564การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน  (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว1 ลว. 5 ม.ค. 2564)
25 มกราคม 2564แผนดำเนินการในสภาวะวิกฤต กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) ในอาคารสำนักงาน (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 2  ลว. 25 ม.ค. 2564)
25 กุมภาพันธ์ 2564การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 4 ลว. 25 ก.พ. 2564)
16 เมษายน 2564แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 5 ลว. 16 เม.ย. 2564)
22 เมษายน 2564มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 6 ลว. 22 เม.ย. 2564)
30 เมษายน 2564มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโรโรนา 2019  (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 9 ลว. 30 เม.ย. 2564)
13 พฤษภาคม 2564ขยายเวลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมสรรพากร  (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว10  ลว. 13 พ.ค. 2564)
20 พฤษภาคม 2564การขยายเวลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของกรมสรรพากร (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว12  ลว. 20 พ.ค. 2564)
28 พฤษภาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว13  ลว. 28 พ.ค. 2564)
16 มิถุนายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว17  ลว. 16 มิ.ย. 2564)
28 มิถุนายน 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว18  ลว. 28 มิ.ย. 2564)
6 กรกฎาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว20  ลว. 6 ก.ค. 2564)
19 กรกฎาคม 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว22  ลว. 19 ก.ค. 2564)
2 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว23 ลว. 2 ส.ค. 2564)
18 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว25 ลว. 18 ส.ค. 2564)
30 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 26 ลว. 30 ส.ค. 2564)
13 กันยายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 27 ลว. 13 ก.ย. 2564)
30 กันยายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 29 ลว. 30 ก.ย. 2564)
15 ตุลาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 30 ลว. 15 ต.ค. 2564)
18 ตุลาคม 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) สำหรับหน่วยงานที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่นอกเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลาง (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 31 ลว. 18 ต.ค. 2564)
20 ตุลาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 32 ลว. 20 ต.ค. 2564)
29 ตุลาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 33 ลว. 29 ต.ค. 2564)
12 พฤศจิกายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว34 ลว. 12 พ.ย. 2564)
26 พฤศจิกายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว35 ลว. 26 พ.ย. 2564)
9 ธันวาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว36 ลว. 9 ธ.ค. 2564)
22 ธันวาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว37 ลว. 22 ธ.ค. 2564)
13 มกราคม 2565การขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก และแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในสถานทึ่ตั้งสำนักงาน (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว4 ลว. 13 ม.ค. 2565)
21 กุมภาพันธ์ 2565แนวทางปฎิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง(หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว5 ลว. 21 ก.พ. 2565)
23 กุมภาพันธ์ 2565การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว6 ลว. 23 ก.พ. 2565)
18 มีนาคม 2565

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมสรรพากร (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว7 ลว. 18 มี.ค. 2565)

29 เมษายน 2565ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว8  ลว. 29 เม.ย. 2565)
20 มิถุนายน 2565ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว9 ลว. 20 มิ.ย. 2565)
1 กรกฎาคม 2565การเดินทางไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว10 ลว. 1 ก.ค. 2565)
3 ตุลาคม 2565ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว11 ลว. 3 ต.ค. 2565)
4 พฤศจิกายน 2565ซ้อมความเข้าใจและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 12  ลว. 4 พ.ย. 2565)

 

 

แนวทางปฏิบัติ (ตามกระบวนงาน)

กระบวนงาน

แนวทางปฏิบัติ

งานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0714/ว.251 ลว. 13 ม.ค. 2564)

การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home) ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกี่ยวกับการแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0710/ว 1966 ลว. 24 มี.ค. 2563)

การจัดเก็บและคืนภาษี

เรื่อง แผนดำเนินการ Work From Home (WFH)(หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0711/มจ/ว 57 ลว. 8 ม.ค. 2564)

งานคดี

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อม Work From Home ที่เกี่ยวกับงานคดี (หนังสือที่ กค 0715/ว1963 ลว.24 มี.ค.2563)

สรุปใจความแนวปฏิบัติกรมสรรพากร

1. แนวปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากร

ความเสี่ยง

กรณี

แนวปฏิบัติ

1.กลุ่มผู้ป่วย

เป็นโรค COVID-19

1.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน

1.2 แจ้งผู้ประสานงานของหน่วยงาน (Contact Person) เพื่อให้บันทึกรายงานบนระบบรายงานสำหรับ Contact Person ให้กรมสรรพากรทราบ

1.3 ให้ลาป่วยตามระยะเวลาในใบรับรองแพทย์ และจัดส่งใบลา หรือ

1.4 หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ระหว่างการรักษาตัวได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 วัน นับตั้งแต่วันตรวจพบเชื้อฯ โดยไม่ต้องจัดส่งใบลา

2. กลุ่มเสี่ยงสูง

ท่านไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

      (1)    ได้อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ/จาม รด จากผู้ติดเชื้อฯ หรือ

      (2) ได้อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ เป็นต้น

2.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน

2.2 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่ต้องกักตัว) นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ สามารถมาทำงานได้ พิจารณาแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

2.3 หากมีอาการป่วย ให้ตรวจ ATK หากผลตรวจพบติดเชื้อฯ ให้ดำเนินการตามข้อ 1. กลุ่มผู้ป่วย

2.4 หัวหน้าหน่วยงานอาจพิจารณาให้ปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ในระหว่างสังเกตอาการได้แต่ไม่เกิน 5 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ

3. กลุ่มเสี่ยงต่ำท่านสวมหน้ากากอนามัย และมีพฤติกรรมตามข้อ 2 (1) หรือ (2)

3.1 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่ต้องกักตัว) นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ สามารถมาทำงานได้ และปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

3.2 หากมีอาการป่วย ให้ตรวจ ATK หากผลตรวจพบติดเชื้อฯ ให้ดำเนินการตามข้อ 1. กลุ่มผู้ป่วย

4. กลุ่มปกติไม่เข้าข่ายข้อ 1-3

4.1 ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

4.2 ติดตามข่าวสาร แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

2. การแจ้งเหตุกรณีพบกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงในอาคารสำนักงาน

กรณี

หน้าที่ผู้พบเจอ

ผู้รับผิดชอบพื้นที่

กรณีที่พบกลุ่มผู้ป่วย อยู่ในอาคารสำนักงาน

- แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทำการกักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสม

- กักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสมแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง

- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภัย (เช่น ทางโทรศัพท์)

- ปิดอาคารสำนักงานเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

กรณีที่พบกลุ่มเสี่ยง อยู่ในอาคารสำนักงาน

- แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทำการเชิญกลับที่พัก

- เชิญผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 กลับที่พัก และแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนด

- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภัย (เช่น ทางโทรศัพท์)

- ปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดทันที หรือหากมีความจำเป็น ให้ปิดอาคารสำนักงานเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

- หากผู้ที่มีความเสี่ยง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ให้โทรสอบถามอาการของผู้ที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลาในช่วง 14 วัน ด้วย

3. การอนุมัติ/การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

- ห้ามอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปเขตติดโรคอันตรายและพี้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (การเดินทางไปให้รวมถึงการแวะพักเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง (Transit หรือ Transfer) ด้วย)

- งดหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ (การเดินทางไปให้รวมถึงการแวะพักเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง (Transit หรือ Transfer) ด้วย)

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

 

4. การประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

- งด/เลื่อนการประชุมที่มีกลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเฝ้าระวังของกรมสรรพากร

- งด/เลื่อนการประชุมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก

- หากมีเหตุผลความจำเป็น

-> เลือกจัด Teleconference

-> มีการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เข้มงวดดีพอ

- ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

 

5. การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน และยานพาหนะ

- ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ และประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

- ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

- จัดให้มีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าอาคาร

- จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่ทำงาน เช่น ทางเข้าอาคาร ทางเข้าลิฟต์ ห้องประชุม

- จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ อาทิเช่น สำหรับโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อย่างน้อยวันละครั้ง และทำความสะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งสำหรับอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก อาทิเช่น ราวบันได ลูกปิดหรือที่จับประตู ห้องน้ำ ที่จับประตูรถยนต์ เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น

- ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย ควรสวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะ
ที่ปนเปื้อน

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-11-2022