เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร/แนวทางปฏิบัติ

วันที่

แนวทางปฏิบัติ

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

6 มีนาคม 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) และแนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

24 มีนาคม 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) และแนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

14 เมษายน 2563

แนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่3) (การเพิ่มสถานที่เสี่ยงในการติดโรค COVID-19 และแนวทางพึงปฏิบัติของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา)

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0733/ว3040 ลว. 13 พ.ค. 2563)

5 มกราคม 2564การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน  (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว1 ลว. 5 ม.ค. 2564)
25 มกราคม 2564แผนดำเนินการในสภาวะวิกฤต กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) ในอาคารสำนักงาน (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 2  ลว. 25 ม.ค. 2564)
25 กุมภาพันธ์ 2564การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 4 ลว. 25 ก.พ. 2564)
16 เมษายน 2564แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 5 ลว. 16 เม.ย. 2564)
22 เมษายน 2564มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 6 ลว. 22 เม.ย. 2564)
30 เมษายน 2564มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโรโรนา 2019  (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 9 ลว. 30 เม.ย. 2564)
13 พฤษภาคม 2564ขยายเวลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมสรรพากร  (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว10  ลว. 13 พ.ค. 2564)
20 พฤษภาคม 2564การขยายเวลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของกรมสรรพากร (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว12  ลว. 20 พ.ค. 2564)
28 พฤษภาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว13  ลว. 28 พ.ค. 2564)
16 มิถุนายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว17  ลว. 16 มิ.ย. 2564)
28 มิถุนายน 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว18  ลว. 28 มิ.ย. 2564)
6 กรกฎาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว20  ลว. 6 ก.ค. 2564)
19 กรกฎาคม 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว22  ลว. 19 ก.ค. 2564)
2 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด

แนวทางปฏิบัติ (ตามกระบวนงาน)

กระบวนงาน

แนวทางปฏิบัติ

งานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0714/ว.251 ลว. 13 ม.ค. 2564)

การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home) ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกี่ยวกับการแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0710/ว 1966 ลว. 24 มี.ค. 2563)

การจัดเก็บและคืนภาษี

เรื่อง แผนดำเนินการ Work From Home (WFH)(หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0711/มจ/ว 57 ลว. 8 ม.ค. 2564)

งานคดี

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อม Work From Home ที่เกี่ยวกับงานคดี (หนังสือที่ กค 0715/ว1963 ลว.24 มี.ค.2563)

สรุปใจความแนวปฏิบัติกรมสรรพากร

1. แนวปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากร

ความเสี่ยง

กรณี

แนวปฏิบัติ

กลุ่มผู้ป่วย

เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค COVID-19

- รายงานให้กรมสรรพากรทราบทันที

- ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ

- ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนดทันที

กลุ่มเสี่ยง

สัมผัสหรือได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรค COVID-19

- รายงานให้กรมสรรพากรทราบ

- หยุดเพื่อสังเกตอาการในสถานที่พัก 14 วัน (การลาเป็นไปตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีและหนังสือกรมบัญชีกลาง)

- รายงานสุขภาพให้กรมสรรพากรทราบ กำหนดก่อนเวลา 12.00 น. ทุกวันจนครบ 14 วัน

- หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก ให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ (ประเมินตนเองก่อนไปพบแพทย์)

- ระหว่างกักตัวให้ปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

- หากพ้นกำหนดเวลา 14 วันแล้วไม่มีอาการป่วย ให้มาปฏิบัติราชการตามปกติ

กลุ่มเฝ้าระวัง

สัมผัสหรือได้ใกล้ชิดกับผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรค COVID-19” อีกทอดหนึ่ง (เช่น ท่านมีลูกอยู่โรงเรียนเดียวกับผู้ป่วย)

- รายงานให้กรมสรรพากรทราบ

- สามารถมาทำงานได้ และให้สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกับบุคคลอื่น เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

- รายงานสุขภาพให้กรมสรรพากรทราบ กำหนดก่อนเวลา 12.00 น. ในวันที่ 1 7 และ 14

- หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก ให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ (ประเมินตนเองก่อนไปพบแพทย์)

กลุ่มเสี่ยง

เดินทางไป/แวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องในเขตติดโรคอันตรายและพี้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

- รายงานให้กรมสรรพากรทราบ

- หยุดเพื่อสังเกตอาการในสถานที่พัก 14 วัน (การลาเป็นไปตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีและหนังสือกรมบัญชีกลาง)

- รายงานสุขภาพให้กรมสรรพากรทราบ กำหนดก่อนเวลา 12.00 น. ทุกวันจนครบ 14 วัน

- หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก ให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ (ประเมินตนเองก่อนไปพบแพทย์)

- ระหว่างกักตัวให้ปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

- หากพ้นกำหนดเวลา 14 วันแล้วไม่มีอาการป่วย ให้มาปฏิบัติราชการตามปกติ

กลุ่มเฝ้าระวัง

กลุ่มเดินทางไปแวะพักเครื่อง เปลี่ยนเครื่องในประเทศอื่นๆนอกเหนือจากเขตติดโรคอันตรายและพี้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

- รายงานให้กรมสรรพากรทราบ

- สามารถมาทำงานได้ และให้สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกับบุคคลอื่น เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

- รายงานสุขภาพให้กรมสรรพากรทราบ กำหนดก่อนเวลา 12.00 น. ในวันที่ 1 7 และ 14

- หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก ให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ (ประเมินตนเองก่อนไปพบแพทย์)

กลุ่มเฝ้าระวัง

สัมผัสหรือได้ใกล้ชิดกับกลุ่มเดินทางไปเขตติดโรคอันตรายและพี้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (เช่น พี่น้องบ้านเดียวกับท่านเดินทางไปเขตติดโรคอันตรายและพี้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง)

- รายงานให้กรมสรรพากรทราบ

- สามารถมาทำงานได้ และให้สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกับบุคคลอื่น เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

- รายงานสุขภาพให้กรมสรรพากรทราบ กำหนดก่อนเวลา 12.00 น. ในวันที่ 1 7 และ 14

- หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ หายใจไม่สะดวก ให้สวมหน้ากากอนามัยและไปพบแพทย์ (ประเมินตนเองก่อนไปพบแพทย์)

กลุ่มปกติ

ไม่เข้าข่ายข้ออื่นใด

- ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในที่แออัด ใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์

- หากมีอาการป่วย มีไข้ และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น มีน้ำมูก ไอ มีเสมหะ เป็นต้น ให้ลาป่วย จนกว่าจะหายจากอาการป่วย หากมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้มีสาเหตุจากโรค COVID-19 ให้สามารถมาปฏิบัติงานได้ แต่ให้สวมหน้ากากอนามัยจนกว่าจะหาย

- ติดตามข่าวสาร แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

2. การแจ้งเหตุกรณีพบกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงในอาคารสำนักงาน

กรณี

หน้าที่ผู้พบเจอ

ผู้รับผิดชอบพื้นที่

กรณีที่พบกลุ่มผู้ป่วย อยู่ในอาคารสำนักงาน

- แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทำการกักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสม

- กักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสมแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง

- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภัย (เช่น ทางโทรศัพท์)

- ปิดอาคารสำนักงานเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

กรณีที่พบกลุ่มเสี่ยง อยู่ในอาคารสำนักงาน

- แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทำการเชิญกลับที่พัก

- เชิญผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 กลับที่พัก และแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนด

- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภัย (เช่น ทางโทรศัพท์)

- ปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดทันที หรือหากมีความจำเป็น ให้ปิดอาคารสำนักงานเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

- หากผู้ที่มีความเสี่ยง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ให้โทรสอบถามอาการของผู้ที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลาในช่วง 14 วัน ด้วย

3. การอนุมัติ/การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

- ห้ามอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปเขตติดโรคอันตรายและพี้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (การเดินทางไปให้รวมถึงการแวะพักเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง (Transit หรือ Transfer) ด้วย)

- งดหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ (การเดินทางไปให้รวมถึงการแวะพักเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง (Transit หรือ Transfer) ด้วย)

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

 

4. การประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

- งด/เลื่อนการประชุมที่มีกลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเฝ้าระวังของกรมสรรพากร

- งด/เลื่อนการประชุมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก

- หากมีเหตุผลความจำเป็น

-> เลือกจัด Teleconference

-> มีการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เข้มงวดดีพอ

- ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

 

5. การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน และยานพาหนะ

- ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ และประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

- ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

- จัดให้มีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าอาคาร

- จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่ทำงาน เช่น ทางเข้าอาคาร ทางเข้าลิฟต์ ห้องประชุม

- จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ อาทิเช่น สำหรับโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อย่างน้อยวันละครั้ง และทำความสะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งสำหรับอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก อาทิเช่น ราวบันได ลูกปิดหรือที่จับประตู ห้องน้ำ ที่จับประตูรถยนต์ เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น

- ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย ควรสวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะ
ที่ปนเปื้อน

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด: 03-08-2021