เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร/แนวทางปฏิบัติ

วันที่

แนวทางปฏิบัติ

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 1)

6 มีนาคม 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) และแนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

24 มีนาคม 2563

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) และแนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

14 เมษายน 2563

แนวทางปฏิบัติคณะทำงานเฉพาะกิจพิเศษบริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่3) (การเพิ่มสถานที่เสี่ยงในการติดโรค COVID-19 และแนวทางพึงปฏิบัติของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา)

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0733/ว3040 ลว. 13 พ.ค. 2563)

5 มกราคม 2564การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงาน  (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว1 ลว. 5 ม.ค. 2564)
25 มกราคม 2564แผนดำเนินการในสภาวะวิกฤต กรณีพบผู้ป่วยหรือผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) ในอาคารสำนักงาน (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 2  ลว. 25 ม.ค. 2564)
25 กุมภาพันธ์ 2564การดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 4 ลว. 25 ก.พ. 2564)
16 เมษายน 2564แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 5 ลว. 16 เม.ย. 2564)
22 เมษายน 2564มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 6 ลว. 22 เม.ย. 2564)
30 เมษายน 2564มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโรโรนา 2019  (COVID-19) (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว 9 ลว. 30 เม.ย. 2564)
13 พฤษภาคม 2564ขยายเวลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมสรรพากร  (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว10  ลว. 13 พ.ค. 2564)
20 พฤษภาคม 2564การขยายเวลามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของกรมสรรพากร (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว12  ลว. 20 พ.ค. 2564)
28 พฤษภาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว13  ลว. 28 พ.ค. 2564)
16 มิถุนายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว17  ลว. 16 มิ.ย. 2564)
28 มิถุนายน 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว18  ลว. 28 มิ.ย. 2564)
6 กรกฎาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว20  ลว. 6 ก.ค. 2564)
19 กรกฎาคม 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว22  ลว. 19 ก.ค. 2564)
2 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว23 ลว. 2 ส.ค. 2564)
18 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว25 ลว. 18 ส.ค. 2564)
30 สิงหาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) ขั้นสูงสุด (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 26 ลว. 30 ส.ค. 2564)
13 กันยายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 27 ลว. 13 ก.ย. 2564)
30 กันยายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 29 ลว. 30 ก.ย. 2564)
15 ตุลาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 30 ลว. 15 ต.ค. 2564)
18 ตุลาคม 2564การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) สำหรับหน่วยงานที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่นอกเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลาง (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 31 ลว. 18 ต.ค. 2564)
20 ตุลาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 32 ลว. 20 ต.ค. 2564)
29 ตุลาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว 33 ลว. 29 ต.ค. 2564)
12 พฤศจิกายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว34 ลว. 12 พ.ย. 2564)
26 พฤศจิกายน 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว35 ลว. 26 พ.ย. 2564)
9 ธันวาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว36 ลว. 9 ธ.ค. 2564)
22 ธันวาคม 2564ขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว37 ลว. 22 ธ.ค. 2564)
13 มกราคม 2565การขยายเวลาการปฏิบัติงานในสถานที่พัก และแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานในสถานทึ่ตั้งสำนักงาน (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว4 ลว. 13 ม.ค. 2565)
21 กุมภาพันธ์ 2565แนวทางปฎิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง(หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว5 ลว. 21 ก.พ. 2565)
23 กุมภาพันธ์ 2565การปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home : WFH) และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (คทง) 0733/ว6 ลว. 23 ก.พ. 2565)
18 มีนาคม 2565

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมสรรพากร (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว7 ลว. 18 มี.ค. 2565)

29 เมษายน 2565ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กรณีเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง (หนังสือที่ กค (คทง) 0733/ว8  ลว. 29 เม.ย. 2565)​​​​​​​

แนวทางปฏิบัติ (ตามกระบวนงาน)

กระบวนงาน

แนวทางปฏิบัติ

งานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0714/ว.251 ลว. 13 ม.ค. 2564)

การแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่พัก (Work From Home) ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกี่ยวกับการแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0710/ว 1966 ลว. 24 มี.ค. 2563)

การจัดเก็บและคืนภาษี

เรื่อง แผนดำเนินการ Work From Home (WFH)(หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0711/มจ/ว 57 ลว. 8 ม.ค. 2564)

งานคดี

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อม Work From Home ที่เกี่ยวกับงานคดี (หนังสือที่ กค 0715/ว1963 ลว.24 มี.ค.2563)

สรุปใจความแนวปฏิบัติกรมสรรพากร

1. แนวปฏิบัติของบุคลากรกรมสรรพากร

ความเสี่ยง

กรณี

แนวปฏิบัติ

1.กลุ่มผู้ป่วย

เป็นโรคหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค COVID-19

1.1 หยุดและรีบไปพบแพทย์ทันที

1.2 หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค COVID-19 ให้ปฏิบัติตามแพทย์แนะนำ

1.3 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากรผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ

1.4 ผู้บังคับบัญชาแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนด พร้อมทั้งรายงานผลตรวจให้กรมสรรพากรทราบทันที

2.กลุ่มเสี่ยงสูง

2.1 ท่านไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

     (1) ได้อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ/จาม รด จากผู้ติดเชื้อฯ

     (2) ได้อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ

2.2 ท่านได้เดินทางไป-กลับ หรือได้มีการแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง จากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง หรือมีการระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

2.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากรผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ

2.2 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน (ไม่ต้องกักตัว) นับจากวันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ สามารถมาทำงานได้ แต่แยกพื้นที่กับผู้อื่น และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

2.3 รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวัน จนครบ 10 วัน 

2.4 ให้ตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 หากผลตรวจพบติดเชื้อฯ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ 

3.กลุ่มเสี่ยงต่ำ

3.1 ท่านสวมหน้ากากอนามัย และมีพฤติกรรมตามข้อ 2.1 (1) หรือ (2)

3.2 ท่านได้เดินทางไป-กลับ หรือแวะพักเครื่อง/เปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง จากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่อยู่นอกเหนือจากข้อ 2.2

3.3 ท่านได้พักอาศัย หรือเดินทางไป-กลับ จากพื้นที่ภายในประเทศ ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. ที่มีการปิดการเข้า-ออก (เช่น ตลาดกลางกุ้ง หอพักศรีเมือง จ.สมุทรสาคร)

3.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากรผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ

3.2 ให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน นับจาก วันถัดจากวันที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อฯ สามารถมาทำงานได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

3.3 รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวันจนครบ 10 วัน

3.4 ให้ตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 หากผลตรวจพบติดเชื้อฯ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ 

4.กลุ่มเฝ้าระวัง

4.1 ท่านได้สัมผัส หรือได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ข้อ 2–3)

4.2 ท่านได้พักอาศัย หรือเดินทางไป-กลับ หรือเดินทางข้ามจังหวัด จากพื้นที่ภายในประเทศ ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศของ ศบค.

4.1 รายงานหัวหน้าหน่วยงาน และกรมสรรพากรผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ

4.2 สามารถมาทำงานได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น อย่างเคร่งครัด

4.3 รายงานสุขภาพและผลการตรวจ ATK (ถ้ามี) ให้กรมสรรพากรทราบ ก่อนเวลา 10.00 น. ผ่านระบบสำรวจตนเองและรายงานสุขภาพ ทั้งนี้ ให้รายงานสุขภาพทุกวันจนครบ 10 วัน

4.4 ให้ตรวจ ATK ทันที เมื่อมีอาการไข้ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือมีอาการบ่งชี้ของโรค COVID-19 หากผลตรวจพบติดเชื้อฯ ให้ไปพบแพทย์ หรือปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

5.กลุ่มปกติ

ไม่เข้าข่ายข้อ 1-4

5.1 ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention เช่น สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร เป็นต้น และข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5.2 ติดตามข่าวสาร แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

2. การแจ้งเหตุกรณีพบกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงในอาคารสำนักงาน

กรณี

หน้าที่ผู้พบเจอ

ผู้รับผิดชอบพื้นที่

กรณีที่พบกลุ่มผู้ป่วย อยู่ในอาคารสำนักงาน

- แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทำการกักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสม

- กักตัวบุคคลดังกล่าวในสถานที่ที่เหมาะสมแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง

- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภัย (เช่น ทางโทรศัพท์)

- ปิดอาคารสำนักงานเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

กรณีที่พบกลุ่มเสี่ยง อยู่ในอาคารสำนักงาน

- แจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่เพื่อทำการเชิญกลับที่พัก

- เชิญผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรค COVID-19 กลับที่พัก และแจ้งผู้ประสานงานตามที่กรมสรรพากรกำหนด

- สอบถามการเดินทางและบริเวณที่ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคได้สัมผัส ด้วยวิธีการที่เหมาะสมปลอดภัย (เช่น ทางโทรศัพท์)

- ปิดบริเวณดังกล่าวเพื่อทำความสะอาดทันที หรือหากมีความจำเป็น ให้ปิดอาคารสำนักงานเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

- หากผู้ที่มีความเสี่ยง ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ให้โทรสอบถามอาการของผู้ที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลาในช่วง 14 วัน ด้วย

3. การอนุมัติ/การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

- ห้ามอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปเขตติดโรคอันตรายและพี้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (การเดินทางไปให้รวมถึงการแวะพักเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง (Transit หรือ Transfer) ด้วย)

- งดหรือเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วยโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ (การเดินทางไปให้รวมถึงการแวะพักเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง (Transit หรือ Transfer) ด้วย)

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

 

4. การประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

- งด/เลื่อนการประชุมที่มีกลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเฝ้าระวังของกรมสรรพากร

- งด/เลื่อนการประชุมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก

- หากมีเหตุผลความจำเป็น

-> เลือกจัด Teleconference

-> มีการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เข้มงวดดีพอ

- ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

 

5. การบริหารจัดการอาคาร อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน และยานพาหนะ

- ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ และประกาศรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

- ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการป้องกันการแพร่กระจายของโรค

- จัดให้มีการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าอาคาร

- จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่ทำงาน เช่น ทางเข้าอาคาร ทางเข้าลิฟต์ ห้องประชุม

- จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ อาทิเช่น สำหรับโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน อย่างน้อยวันละครั้ง และทำความสะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้งสำหรับอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก อาทิเช่น ราวบันได ลูกปิดหรือที่จับประตู ห้องน้ำ ที่จับประตูรถยนต์ เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น

- ระมัดระวังการเก็บขยะที่ปนเปื้อน น้ำมูก น้ำลาย ควรสวมถุงมือหรือใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะ
ที่ปนเปื้อน

- อื่นๆ ตามกระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

ปรับปรุงล่าสุด: 20-06-2022