เมนูปิด

เตรียมตัวเพื่อการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรครั้งที่ 58 (1/2567)

              ตามที่กรมสรรพากรได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 58 (1/2567) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.02) ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  >  ยื่นแบบ  >  คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.02) ภายใน 1 เดือน (1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567) นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบฯ นั้น

              ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ท่านและทางราชการ จึงขอให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเตรียมความพร้อมในการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ (บภ.02) โดยจัดหาผู้รับรองความประพฤติซึ่งเป็นข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พันตำรวจเอกขึ้นไป หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร ก่อนการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (บภ.02)

               ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

     1. ข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามแบบ บภ.02      Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร   
     2. ข้อมูลของผู้รับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามแบบหนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร      Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร   
     3. หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม (ตรวจสอบวุฒิการศึกษา)  

  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ไปยังกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร ทางโทรสารหมายเลข 0 2619 8250 หรือ E-mail : morbor@rd.go.th

                 ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th  >  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > กระดานถาม-ตอบ  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 9677 ในวัน เวลาราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็น TA ครั้งที่ 58 (1/2567)

 

รูปถ่ายในการจัดทำใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากร

รูปถ่ายปกติหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นคำขอ

ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป และต้องเป็นกระดาษอัดจากร้านถ่ายภาพเท่านั้น

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-04-2024