เมนูปิด

การเปิดระบบรายงานข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐาน CRS

           กรมสรรพากรเปิดให้ผู้มีหน้าที่รายงานรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS) 

  • Link  สำหรับเข้าระบบ
  • คู่มือการใช้งาน  ระบบการรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป (Common Reporting Standard: CRS) (ระบบ CRS)

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2023