เมนูปิด

ติดต่อสอบถาม

ด้านกฎหมายและการตรวจสอบบัญชีทางการเงิน (Due Deligence):
คุณดนิตา ขุนจันทร์ (danita.khu แอด rd.go.th)
คุณณัฐชา ทองคำ (natthacha.th แอด rd.go.th)
ศูนย์ปฏิบัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 9903

ด้านระบบ:
คุณสุกัญญา สุวิสุทธิเกษม (sukanya.suw แอด rd.go.th)
คุณเพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์ (petcharat.vi แอด rd.go.th)
กลุ่มมาตรฐานการพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 8738, 02 272 8303

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-09-2023