เมนูปิด

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.

ภ.ธ.40

แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
2.

ใบแนบ ภ.ธ.40

ใบแนบแบบแสดงรายการ ภ.ธ. 40 สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบ ภ.ธ.40 และชำระภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกันPDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020