เมนูปิด

แบบคำร้อง/คำขอ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ธ.01แบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

PDF | ZIP

2.ภ.ธ.02แบบคำขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน

PDF | ZIP

3.ภ.ธ.02.1แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะรวมกัน

PDF | ZIP

4.ภ.ธ.04แบบคำขอรับใบแทนทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

PDF | ZIP

5.ภ.ธ.09แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020