เมนูปิด

 

การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

          ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ได้รับขึ้นทะเบียนและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว   ต้องมีการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรจากองค์กรวิชาชีพบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมสรรพากรไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากรลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 นั้น  ท่านควรปฏิบัติดังนี้

          1.  รายชื่อองค์กรวิชาชีพบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมสรรพากรสามารถดูได้จากเวบไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th  ในหัวข้อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  ซึ่ง ในปัจจุบันมี องค์กรวิชาชีพบัญชีฯจำนวน 21 องค์กร

          2.  เมื่อท่านได้รับการอบรมจากองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ แล้วท่านต้องแจ้งการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรตามแบบฟอร์ม บภ.06 ต่ออธิบดีกรมสรรพากรผ่านผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร พร้อมแนบเอกสารดังนี้

                     - สำเนาหรือภาพถ่ายใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรมทาง ด้านกฎหมายภาษีอากรจากองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ 

                     -  สำเนาหรือภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้ารับการอบรม

หมายเหตุ  เพื่อประโยชน์ของท่านขอให้ระบุข้อความและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตาม ตัวอย่างแนบท้าย

          3.  ระยะเวลาการแจ้งการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากร

               เนื่องด้วยใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร มีอายุ 5 ปี  ซึ่งเมื่อหมดเวลาตามอายุใบอนุญาตฯ จะต้องดำเนินการต่อใบอนุญาตฯในทุก ๆ 5 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าทุกปีท่านต้องอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อปี และต้องแจ้งการอบรมดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ใบอนุญาตมีอายุครบทุกหนึ่งปี  ยกเว้น ปีสุดท้ายให้แจ้งการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรพร้อมการยื่นขอต่อใบอนุญาต  ซึ่งกฎหมายกำหนดการยื่นต่อใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องยื่นภายใน 3 เดือน ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุด

               และเนื่องจากมีผู้สอบบัญชีภาษีอากรจำนวนหนึ่งได้รับใบอนุญาตฯก่อนมีการให้ความเห็น ชอบองค์กรวิชาชีพบัญชี จึงมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลาให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ได้รับใบอนุญาต ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546  แจ้งการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรได้ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2547  สรุปตามแผนภูมิแสดงการนับระยะเวลาแจ้งการอบรม ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรแต่ละรุ่นไว้ด้วยแล้ว

 

หมายเหตุ  หากท่านไม่สามารถเข้ารับการอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรภายในกำหนดเวลา ขอให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันตามแบบคำขอทั่วไป (บภ.03)  พร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบก่อนกำหนดเวลาการแจ้งการอบรมตามกฎหมาย  มิฉะนั้น ท่านอาจไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบอายุ 5 ปี

 

 

 

ส่วนอบรมและประชาสัมพันธ์          

สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร 

โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์  0-2272-9170

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021