เมนูปิด

การขอเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีฯ

ตัวอย่างหนังสือขอความเห็นชอบเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชี

ตัวอย่างเอกสารการขอความเห็นชอบหลักสูตร

ตัวอย่างเอกสารขอความเห็นชอบวิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตร

ตัวอย่างหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม

ตัวอย่างหนังสือการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมแบบ Offine

ตัวอย่างเอกสารแนบหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมแบบ Online

ตัวอย่างคู่มือการใช้งานระบบการอบรมออนไลน์

(ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบในการจัดอบรมแก่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 19-01-2022