เมนูปิด

                                                                         

ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง  การกำหนดแบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6)

_________________________
    

                     ด้วยในการยื่นคำอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้เสียภาษีจะต้องยื่นคำอุทธรณ์โดยใช้แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6) ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดตามมาตรา 28 แห่งประมวลรัษฎากร

                    อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบคำอุทธรณ์(ภ.ส.6) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th เป็นแบบคำอุทธรณ์ที่ใช้ในการยื่นคำอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินภาษีอากรแทนแบบพิมพ์เดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นคำอุทธรณ์ผู้เสียภาษีจะใช้แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th  หรือจะขอรับแบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ หน่วยงานกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักรในการยื่นคำอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2548เป็นต้นไป

                    บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้เป็นอันยกเลิก

                                                      ประกาศ ณ วันที่    15  มีนาคม  พ.ศ. 2548

 

                                                                              ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
                                                                            (นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์)
                                                                                อธิบดีกรมสรรพากร

 

แบบคำอุทธรณ์ (ภ.ส.6)

ปรับปรุงล่าสุด: 13-12-2016