เมนูปิด

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2566

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
2. 

-

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
3. 

-

ใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

 PDF | ZIP
4. 

-

วิธีการกรอกใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

 PDF | ZIP
5. 

-

ใบแนบขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร รอบระยะเวลาบัญชี 2566

 PDF | ZIP
6. 

-

ใบแนบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน รอบระยะเวลาบัญชี 2566

 PDF | ZIP
7. 

-

ใบแนบสถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชี 2566

 PDF | ZIP
8. 

-

ใบแนบสำหรับกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) รอบระยะเวลาบัญชี 2566

 PDF | ZIP
9.ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2566

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
10. 

-

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
11.ภ.ง.ด. 52

รอบฯ ปี 2566

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
12. 

-

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
13.ภ.ง.ด. 54

รอบฯ ปี 2566

แบบยื่นรายงานนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
14.ภ.ง.ด. 55

รอบฯ ปี 2566

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม หรือกองทุนรวม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
15. 

-

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม หรือกองทุนรวม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
16. 

-

แบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form)

 PDF | ZIP
17. 

-

คำอธิบายประกอบการกรอกแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form)

 PDF | ZIP
18. 

-

คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการกรอกแบบรายงานประจำปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ตามมาตรา 71 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form)

 PDF | ZIP
19. 

-

แบบแสดงรายละเอียดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแนบท้ายแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

 PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2024