เมนูปิด
Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ (ครั้งที่ 2)


                   กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ) โดยได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และได้นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว

                   บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ได้ตรวจพิจารณาและทำการปรับปรุงร่างกฎหมายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2562

  

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-01-2020