เมนูปิด
Untitled Document

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กรณีการหักลดหย่อนและการหักรายจ่ายสำหรับการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)

 

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนและรายจ่ายทางภาษีตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้ กรณีจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อกำหนดให้ผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิได้ไม่เกินปีละหนึ่งหมื่นบาท หรือนิติบุคคลที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเงินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เกินปีละห้าหมื่นบาท ทั้งนี้ ในบทบัญญัติตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ยังได้กำหนดให้กรณีที่บุคคลธรรมดาสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเนื่องจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ตามมาตรา 64แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ถือเป็นการบริจาคเงินซึ่งบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดให้เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-12-2018