เมนูปิด
Untitled Document

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร)
(ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร)

 

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร) เนื่องจากมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล เท่านั้น แต่มิได้ครอบคลุมการขายสินค้าหรือการให้บริการกับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จะมาจัดตั้งในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จะมาจัดตั้งในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างรัฐบาลต่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในการขยายการค้าและเพิ่มการลงทุนระหว่างประเทศต่อไป จึงสมควรกำหนดให้ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการการขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นด้วย

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 80/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 27-09-2018