เมนูปิด
Untitled Document

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 

               ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) โดยได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และได้นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วนั้น

               บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาและทำการปรับปรุงร่างกฎหมายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว กรมสรรพากรจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร ระหว่าง วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2018