เมนูปิด
Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ….

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. …. (ร่างพระราชบัญญัติฯ) โดยได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565 และได้นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว
                   บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ เสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญและแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ เป็น "ร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ...." กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. ….


               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-09-2022