เมนูปิด
Untitled Document

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

 

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง รวมทั้งได้สนับสนุนให้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้การเสียภาษีอากร มีความสอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเสียภาษีอากร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2017