เมนูปิด
Untitled Document

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(กรณีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร)

 

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างมาก เนื่องจาก มีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้อัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร เพื่อจูงใจให้ผู้มีเงินได้ที่มีบุตรคนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปได้รับการบรรเทาภาระภาษี โดยให้มีสิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 30,000 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน อันจะส่งผลให้ผู้มีเงินได้มีศักยภาพเพียงพอแก่การเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาวต่อไป

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 - 16 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 20-09-2017