เมนูปิด
Untitled Document

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(กรณีมาตรการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)

 

               กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เนื่องจากปัจจุบันบุคคลธรรมดามีภาระภาษีเงินได้จากการลงทุน ในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่ำกว่าการลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางภาษี เนื่องจากกรณีบุคคลธรรมดาลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้โดยตรง และได้รับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย ส่วนลด และกำไรจากการขาย แล้วแต่กรณี กฎหมายกำหนดให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่หากบุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวมและได้รับเงินได้ประเภทส่วนแบ่งกำไร กฎหมายกำหนดให้สิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 หรือนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ซึ่งส่งผลให้ภาษีเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการลงทุนของนักลงทุนที่แตกต่างกันในทรัพย์สินทางการเงินประเภทเดียวกัน ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ผ่านกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีภาระภาษีเงินได้เท่าเทียมกับกรณีที่บุคคลธรรมดาลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้โดยตรง เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมทางภาษี โดยเริ่มต้นจากการตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อเพิ่มอนุมาตราย่อยของมาตรา 40 (4) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้ดอกเบี้ย ที่กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับจากผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินอีกประเภทหนึ่ง โดยกำหนดให้เงินได้ดังกล่าวเป็นเงินได้ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วจะได้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต่อไป

               ในการนี้ กรมสรรพากรจึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวตามแบบฟอร์มการให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 2 - 23 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-11-2017