เมนูปิด
Untitled Document

 

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการกำหนดให้ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทยในการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม)
(ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม Functional Currency)

 

               หลักการ

               แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดังต่อไปนี้
               (1) แก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม เพื่อให้สามารถใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทยได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 และเพิ่มมาตรา 8/1)
               (2) แก้ไขเพิ่มเติมการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ กรณีเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 (12) และ (13))
                   
               (3) กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัท ที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย (เพิ่มหมวด 2/1 การคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้ของบริษัทที่ใช้เงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงานซึ่งมิใช่เงินตราไทย มาตรา 33/1 ถึงมาตรา 33/5)
               (4) กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าของเงินตราสกุลที่ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งมิใช่เงินตราไทยเป็นเงินตราไทย เพื่อชำระภาษี (เพิ่มมาตรา 42 วรรคสาม)
               (5) แก้ไขเพิ่มเติมการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัท สำหรับเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65 อัฏฐ (12) และ (13))
               (6) กำหนดการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัทตามหมวด 7 ทวิ บทบัญญัติเฉพาะกรณี (เพิ่มมาตรา 65 อัฏฐ/1)
               (7) แก้ไขเพิ่มเติมการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัทตามหมวด 7 ตรี บทบัญญัติเฉพาะเขตพื้นที่พัฒนาร่วม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 65 เอกวีสติ (10) และ (11))
               (8) กำหนดการคำนวณรายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิของบริษัทตามหมวด 7 จัตวา บทบัญญัติเฉพาะสัญญาแบ่งปันผลผลิต (เพิ่มมาตรา 65 เอกวีสติ/1)

               เหตุผล

               เนื่องจากพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำหนดให้ บริษัทสามารถจัดทำบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศ พร้อมทั้งให้เลือกชำระภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้แล้ว แต่ในการคำนวณกำไรสุทธิและภาษีเงินได้ของบริษัทที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำบัญชี หลักฐาน และเอกสารประกอบการลงบัญชี เป็นภาษาต่างประเทศและระบุเป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวยังคงต้องคำนวณค่าของธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดเป็นเงินตราไทย กรณีจึงเป็นการสร้างภาระและต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งยังก่อให้เกิดกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานที่แท้จริง อีกทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี สมควรกำหนดให้บริษัทที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินตราต่างประเทศสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานสามารถใช้เงินสกุลดังกล่าวในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ พร้อมทั้งกำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณเงินตรา หนี้สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


               ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 
 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-07-2018