เมนูปิด

ข้อ 16

ค่าป่วยการกรรมการและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง

 

1.             ค่าป่วยการกรรมการและการจ่ายเงินอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงในบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17

เงินได้จากการประกอบอาชีพทางการแสดงและการกีฬา

 

1.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ได้รับในฐานะนักแสดง อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ ศิลปินวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือนักดนตรี หรือนักกีฬา ได้รับจากกิจกรรมส่วนบุคคลซึ่งตนได้กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในกรณีที่เงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลของนักแสดงหรือนักกีฬามิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬาเอง แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7 14 และ 15 เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งกิจกรรมของนักแสดงหรือนักกีฬาได้กระทำอยู่

 

3.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7 และ 14 ในกรณีที่กิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในวรรค 1 ได้จัดให้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง โดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง กำไรซึ่งวิสาหกิจเช่นว่านั้นได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรก เว้นแต่วิสาหกิจนั้นได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดให้มีกิจกรรมเช่นว่านั้นขึ้นโดยกองทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

4.             บทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 ของข้อนี้จะไม่ใช้บังคับแก่ค่าตอบแทน กำไร เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้ที่คล้ายคลึงกันที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้กระทำในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ถ้าการมาเยือนรัฐผู้ทำสัญญานี้ ได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งส่วนราชการใดๆ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 18

งานรัฐบาล

 

1.             ก)            ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งหรือส่วนราชการหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐผู้ทำสัญญานั้นเองหรือส่วนราชการหรือองค์การบริหารจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                 ข)            อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ถ้าการให้บริการได้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญานั้นและบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นผู้ซึ่ง

 

                                 (1)          เป็นคนชาติของรัฐผู้ทำสัญญานั้น หรือ

 

                                 (2)          มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญานั้นเพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้บริการนั้น

 

2.                ก)           เงินบำนาญใดๆ ที่จ่ายโดยหรือจ่ายจากกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือส่วนราชการ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐผู้ทำสัญญานั้นหรือส่วนราชการหรือองค์การจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญานั้น

 

                 ข)            อย่างไรก็ตาม เงินบำนาญเช่นว่านั้นจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ถ้าบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่และเป็นคนชาติของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

3.             บทบัญญัติของข้อ 15 16 และ 21 จะใช้บังคับแก่ค่าตอบแทนและเงินบำนาญในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือส่วนราชการหรือองค์บริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น

 

 

ข้อ 19

นักศึกษาและผู้ฝึกงาน

 

1.             บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และเป็นผู้ไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรกเพียงความมุ่งประสงค์ เพื่อ

 

                 ก)            ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นที่ได้รับการรับรอง หรือ

 

                 ข)            เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานด้านอาชีพ หรือการค้า หรือ

 

                 ค)            การศึกษาหรือทำการค้นคว้าวิจัยโดยเป็นผู้รับทุน เงินอุดหนุน หรือรางวัล จากองค์การรัฐบาล การศาสนา การกุศล วิทยาศาสตร์ วรรณคดี หรือสถาบันการศึกษา

 

                 จะได้ยกเว้น ภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรกที่เก็บจาก

 

                                 (1)          เงินที่ส่งจากต่างประเทศ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา การเล่าเรียน การค้นคว้าวิจัย หรือการฝึกอบรมของผู้นั้นเอง และ

 

                                 (2)          ทุน เงินอุดหนุน หรือเงินรางวัล และ

 

                                 (3)          เงินได้ซึ่งบุคคลนั้นได้รับจากการจ้างงานจากการกระทำในรัฐนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าเงินได้นั้นจะต้องไม่เกิน 15,000 สวีดิชโครนเนอร์หรือจำนวนที่เท่ากับเงินบาทไทยในปีปฏิทินใดๆ หรือเท่ากับจำนวนอื่นที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐผู้ทำสัญญาทั้งสองรัฐอาจตกลงกันเป็นคราวๆ ไป

 

 

ข้อ 20

ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจัย

 

1.             บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง โดยทันทีก่อนหน้าที่จะไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง และเป็นผู้ซึ่งได้ไปเยือนรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นตามคำเชิญของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสอนหรือการวิจัยหรือทั้งสองประการ ณ สถาบันการศึกษาเช่นว่านั้น จะได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น สำหรับค่าตอบแทนจากการสอนหรือการวิจัยดังกล่าวนั้น

 

2.             ข้อนี้จะใช้บังคับเฉพาะแก่เงินได้จากการวิจัย ถ้าการวิจัยเช่นว่านั้นได้ดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาเพื่อสาธารณประโยชน์และมิใช่เพื่อประโยชน์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลกลุ่มใดหนึ่งเป็นสำคัญ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011