เมนูปิด

ข้อ  16

ค่าป่วยการของกรรมการ

 

1.             ค่าป่วยการของกรรมการและเงินที่ชำระอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัทหนึ่ง  หรือในหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             ในทำนองเดียวกัน  บทบัญญัติของวรรค  1  จะใช้บังคับการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ซึ่งโดยแท้จริงได้แฏิบัติหน้าที่คล้ายคลึงกับงาน  ที่กระทำโดยบุคคลที่อ้างอิงถึงในวรรค  1  นั้น

 

 

ข้อ  17

นักแสดงและนักกีฬา

 

1.             ไม่ว่าบทบัญญัติในข้อ  14  และ  15  จะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม  เงินได้ที่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญยารับหนึ่งได้รับในฐานะนักแสดง  อาทิ  นักแสดงละคร  ภาพยนตร์  วิทยุหรือโทรทัศน์หรือนักดนตรี  หรือนักกีฬาซึ่งรวมทั้งนักมาย  หรือนักมวยปล้ำ  จากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนที่กรทำในรัฐอีกรับหนึ่งนั้น  อาจเก็บภาษีได้ในรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2              ในกรณีที่เงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลกระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬาตามความสามารถของตนมิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬาเอง  แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น  ไม่ว่าบทบัญญัติของข้อ  7,  14  และ  15  จะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม  เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจกรรมนั้น ๆ ของนักแสดงหรือนักกีฬาได้มีการกระทำ

 

3.             ไม่ว่าบทบัญญัติของข้อ  7  จะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม  ในกรณีที่กิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งกล่าวไว้ในวรรค  1  และ  2  ของข้อนี้  ได้จัดให้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งโดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญารัฐแรก  เว้นแต่จะมีหลักฐานว่าวิสาหกิจนั้นได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง  รวมทั้งส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือองค์กรตามกฎหมายของรัฐผู้ทำสัญยาอีกรัฐหนึ่งนั้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว

 

4              บทบัญญัติของวรรคหนึ่งจะไม่ใช้บังคับกับกรณีของการจัดแสดงตามประเพณี นิยม  หรือการกีฬาซึ่งสนับสนุนโดยหรือในนามของรัฐผู้ทำสัญญารัฐใดรัฐหนึ่ง

 

 

ข้อ  18

เงินบำนาญ

 

1.             เงินบำนาญ  เงินปี  และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารับฐหนึ่ง  อาจเก็บภาษีได้ในรัฐนั้น

 

2.             เงินบำนาญ  เงินปี  และค่าตอบแทนทอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันจะถือว่าเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญยารัฐหนึ่งเมื่อผู้จ่ายได้แก่รัฐนั้นเอง  ส่วนราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น

 

3.             คำว่า  “เงินบำนาญ  เงินปี  และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน”  ตามที่ใช้อยู่ในข้อนี้  หมายถึง  จำนวนเงินที่จ่ายเป็นงวด  หลังจากการออกจากงานโดยพิจารณาถึงการทำงานในอดีตหรือการจ่ายเงินทดแทนสำหรับ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอดีต

 

 

ข้อ  19

งานรัฐบาล

 

1              (ก)          ค่าตอบแทน  นอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง    หรือส่วน  ราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรับนั้น  ให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วน ที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้นหรือส่วนราชการหรือองค์การนั้น จะเก็บภาษีได้ เฉพาะในรับนั้น

 

                (ข)          อย่างไรก็ตาม  ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีก รัฐหนึ่งเท่านั้น  ถ้าบริการนั้นได้เกิดขึ้นในรัฐนั้นและบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในรัฐนั้น ผู้ซึ่งเป็นคนชาติของรัฐนั้น  หรือ มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่  เพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้บริการนั้น

 

2.             บทบัญญัติของวรรค  1  จะไม่ใช้บังคับกับค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือธุรกิจใดๆ  ที่ดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง  หรือส่วนราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐนั้น

 

 

ข้อ  20

ครู  นักเรียน  และผู้รับการฝึกอบรม

 

1.             ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาอยู่เป็นการชั่วคราวในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเพียง

 

                (ก)          ในฐานะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  หรือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองแล้วในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง

 

                (ข)          ในฐานะผู้ฝึกงานเพื่อหาประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพหรือธุรกิจจากบุคคล  นอกเหนือจากนายจ้างหรือองค์กรที่ระบุไว้ในข้อ  ค.  ข้างล่าง

 

                (ค)          ในฐานะผู้รับทุน  เงินอุดหนุน  หรือรางวัล  โดยมุ่งประสงค์เป็นประการสำคัญเพื่อการศึกษาหรือวิจัย  จากองค์การทางศาสนา  การกุศล  วิทยาศาสตร์  หรือการศึกษาของรัฐแรก  หรือ

 

                (ง)          ในฐานะผู้ฝึกอบรมซึ่งรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง  หรือหน่วยงาน  หรือองค์กรใด ๆ  ของรัฐอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นผู้ดำเนินการเพื่อความมุ่งประสงค์ในการฝึกหัด  ศึกษา  หรือปฐมนิเทศจะไม่ถูกเก็บภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง  ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินที่ส่งมาจากต่างประเทศเพื่อการครองชีพ  การศึกษา  หรือการฝึกหัด  หรือในส่วนที่เกี่ยวกับทุนเล่าเรียน

 

2.             ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งซึ่งได้เข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเป็นเวลาไม่เกินสองปีเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสอนหรือการวิจัยในสถาบันวิจัย  วิทยาลัย  โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง  จะได้รับการยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาทั้งสองรัฐ  ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินอื่นใดซึ่งได้รับมาเพื่อกิจกรรมเช่นว่า

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011