เมนูปิด

ข้อ 16
บริการส่วนบุคคลที่ไม่เป็นอิสระ

 

1.             ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติข้อ 17 19 และ 20 เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน อย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างงานจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น เว้นแต่การจ้างงานนั้นได้กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง หากมีการจ้างงานเช่นว่านั้น ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการนั้นอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

2.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของวรรค 1 ค่าตอบแทนซึ่งบุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างงานที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง จะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาที่กล่าวถึงรัฐแรก ถ้า

 

                (ก)          ผู้รับนั้นอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง สำหรับระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมกันไม่เกิน

                              183 วัน ภายในระยะเวลา 12 เดือนใดๆ ที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงในปี ที่ได้รับเงินได้นั้น

 

                (ข)          ค่าตอบแทนนั้นจ่ายโดย หรือในนามของนายจ้างผู้ซึ่งมิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำ สัญญาอีกรัฐ

                              หนึ่ง และ

 

                (ค)          ค่าตอบแทนนั้นมิได้นำมาหักออกในการกำหนดกำไรที่พึงเสียภาษีของสถานประกอบ การถาวร

                              หรือฐานประกอบการประจำซึ่งนายจ้างมีอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง

 

3.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในวรรคก่อนๆ ของบทบัญญัติข้อนี้ ค่าตอบแทนที่ได้รับในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างงานที่กระทำบนเรือ หรืออากาศยาน ที่ใช้ดำเนินการในการจราจรระหว่างประเทศโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้น

 

 

ข้อ 17
ค่าป่วยการของกรรมการ

                ค่าป่วยการของกรรมการ และการชำระที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 18
นักแสดงและนักกีฬา

1.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติข้อ 15 และ 16 เงินได้ที่นักแสดง (เช่น นักแสดงละคร ภาพยนตร์ นักแสดง วิทยุหรือโทรทัศน์ นักดนตรี นักกรีฑา และนักกีฬาประเภทอื่น) ได้รับจากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจกรรมนั้น ได้กระทำขึ้น

 

2.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงบทบัญญัติข้อ 7 , 15 และ 16 หากเงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรม ส่วนบุคคลที่กระทำโดยนักแสดง มิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดง แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจกรรมนั้นๆของนักแสดงได้ กระทำขึ้น

 

3.             บทบัญญัติของวรรค 1 และ 2 จะไม่ใช้บังคับกับเงินได้ที่ได้รับจากกิจกรรมที่กระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬาหรือจัดโดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ถ้าการเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐนั้นหรือวิสาหกิจนั้นแล้วแต่กรณีได้รับเงินอุดหนุนส่วนใหญ่จากกองทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ องค์กรตามกฎหมายของอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 19
เงินบำนาญ

1.             เงินบำนาญ (รวมถึงเงินบำนาญของรัฐบาล) และเงินปีที่จ่ายให้แก้ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้นเท่านั้น

 

2.             คำว่า "เงินปี" หมายถึงจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ให้จ่ายเป็นระยะๆ ตามเวลาที่กำหนดระหว่างมีชีวิตอยู่หรือระหว่างช่วงระยะเวลาที่กำหนดหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นการแน่นอนภายใต้ข้อตกลงที่จะต้องจ่ายกลับคืนสำหรับเป็นค่าตอบแทนอย่างเพียงพอและเต็มที่ในรูปของเงินหรือมูลค่าของเงิน

 

 

ข้อ 20
งานรัฐบาล

1              (ก)          ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินบำนาญ ที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งให้แก่บุคคลธรรมดาใน

                              ส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้นเท่านั้น

 

                (ข)          อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง เท่านั้น ถ้า

                              หากบริการนั้นได้เกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่งนั้น และบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีก

                              รัฐหนึ่ง ผู้ซึ่ง

 

                               (1)          เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                               (2)          มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในอีกรัฐหนึ่งนั้นเพียงเพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้บริการนั้น

 

2.             บทบัญญัติของข้อ 16 และ 17 ให้ใช้บังคับแก่ค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011