เมนูปิด

ข้อ 16

 

                ค่าป่วยการของกรรมการหรือจำนวนเงินที่ชำระอันคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งอาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17

 

(1)          ค่าตอบแทนที่จ่ายโดยหรือจ่ายจากเงินทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งมลรัฐ (ลันด์) ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ให้ได้รับยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง เว้นไว้แต่ว่าการจ่ายเงินนั้นจ่ายให้แก่คนชาติของอีกรัฐหนึ่งนั้น ผู้ซึ่งมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้ทำสัญญารัฐแรกด้วย

 

(2)          แม้จะมีบทของวรรค 1 อยู่ บทของข้อ 14 และ 15 ให้ใช้บังคับแก่ค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือธุรกิจใดๆ ที่ประกอบโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง มลรัฐ (ลันด์) ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น

 

(3)          ให้ใช้บทของวรรค 1 บังคับแก่ค่าตอบแทนที่จ่าย ในกรณีสหพันธ์สาธารณรัฐโดย "ดอยช์ บุนเดสแบงค์" "ดอยช์ บุนเดสบาห์น" และ "ดอยช์ บุนเดสโพสต์" และในกรณีประเทศไทยโดย "ธนาคารแห่งประเทศไทย" และองค์การอื่นใด ซึ่งมีลักษณะเป็นงานรัฐบาลด้วย

 

 

ข้อ 18

 

(1)          เงินบำนาญและการจ่ายเงินอย่างอื่น เพื่อการทำงานในอดีตและเงินปี ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเฉพาะเมื่อการจ่ายเงินนั้นได้หักเป็นรายจ่ายในการกำหนดกำไรของวิสาหกิจของอีกรัฐหนึ่งนั้นหรือของสถานประกอบการถาวรที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้น

 

(2)          แม้จะมีบทของวรรค 1 อยู่ เงินบำนาญและการจ่ายเงินอย่างอื่นเพื่อการทำงานในอดีตและเงินปีซึ่งจ่ายโดยหรือจากเงินทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง มลรัฐ (ลันด์) ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นหรือของสถานประกอบการถาวรที่ตั้งอยู่ในรัฐนั้น

 

(3)          ให้ใช้บทในวรรค 2 บังคับเช่นเดียวกันแก่กรณีเงินบำนาญ เงินปี และค่าตอบแทนอย่างอื่นที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือไม่ประจำ ซึ่งจ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง มลรัฐ (ลันด์) ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้นให้แก่บุคคลธรรมดาเป็นการชดเชยสำหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการสู้รบหรือการประหัตประหารทางการเมือง

 

 

ข้อ 19

 

                บุคคลธรรมดาผู้ซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในทันทีก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งและอยู่เป็นการชั่วคราวในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นเพียงความมุ่งประสงค์ในการทำการสอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นในอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นเป็นระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปี ให้ได้รับการยกเว้นภาษีในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้นสำหรับค่าตอบแทนในการสอนเช่นว่านั้น

 

 

ข้อ 20

 

(1)          บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในทันทีก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งและอยู่เป็นการชั่วคราวในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเพียงเฉพาะในฐานะนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนอันเป็นที่รับรองแล้วในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งนั้น หรือในฐานะผู้ฝึกงานธุรกิจ (รวมทั้ง "โฟลันทาร์" หรือ "ปรักติกันท์" ในกรณีสหพันธ์สาธารณรัฐ) จะได้รับยกเว้นภาษีในอีกรัฐหนึ่งนั้นสำหรับ

 

               (ก)          เงินทั้งปวงที่ส่งจากต่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา หรือการฝึกอบรม และ

 

                (ข)          ค่าตอบแทนใดๆ สำหรับบริการส่วนบุคคลที่ให้ในอีกรัฐหนึ่งนั้นเพื่อเป็นการจุนเจือทางได้ของเขาเพื่อความมุ่งประสงค์เช่นว่านั้น

 

(2)          บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในทันทีก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งและอยู่เป็นการชั่วคราวในอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นเวลาไม่เกินกว่าสองปี เพียงเฉพาะเพื่อความมุ่งประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าหรือฝึกอบรมในฐานะผู้รับทุน เงินอุดหนุน หรือเงินรางวัลจากองค์การวิทยาศาสตร์ การศึกษา ศาสนาหรือองค์การกุศล หรือภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคซึ่งจัดโดยรัฐบาลของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งให้ได้รับการยกเว้นภาษี ในอีกรัฐหนึ่งนั้นสำหรับ

 

                (ก)          จำนวนเงินทุน เงินอุดหนุนหรือเงินรางวัลเช่นว่านั้น และ

 

                (ข)          เงินทั้งปวงที่ส่งจากต่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา หรือการฝึกอบรม และ

 

                (ค)          ค่าตอบแทนใดๆ สำหรับการบริการส่วนบุคคลที่ให้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น แต่มีเงื่อนไขว่าบริการเช่นว่านั้น ต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า หรือการฝึกอบรม หรือมีลักษณะอย่างเดียวกันของบุคคลนั้น

 

(3)          บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นหรือเคยเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งในทันทีก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งและอยู่เป็นการชั่วคราวในอีกรัฐหนึ่งนั้นเป็นเวลาไม่เกินกว่าสิบสองเดือนเพียงเฉพาะในฐานะเป็นลูกจ้าง หรืออยู่ภายใต้สัญญา หรือการจัดการของรัฐบาล หรือวิสาหกิจของอีกรัฐหนึ่งนั้น เพื่อความมุ่งประสงค์ให้ได้มาซึ่งความชำนาญทางเทคนิค ทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ ให้ได้รับยกเว้นภาษีในอีกรัฐหนึ่งนั้นสำหรับ

 

                (ก)          เงินทั้งปวงที่ส่งจากต่างประเทศเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษา หรือการฝึกอบรม และ

 

                (ข)          ค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งไม่เกินกว่า 15,000 ดอยช์มาร์ค หรือเงินตราไทยเท่ากันตามอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการบริการส่วนบุคคลที่ให้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น แต่มีเงื่อนไขว่าการบริการเช่นว่านั้นต้องเกี่ยวข้อง หรือจำเป็นต่อการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือมีลักษณะอย่างเดียวกันของบุคคลนั้น

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011