เมนูปิด

ข้อ 16
ค่าป่วยการของกรรมการ

 

               ค่าป่วยการของกรรมการและเงินที่ชำระอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการ หรือในหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง อาจเก็บภาษีได้ในอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

 

ข้อ 17
นักแสดงและนักกีฬา

1.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 14 และ 15 เงินได้ที่นักแสดง อาทิ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ หรือโทรทัศน์ และนักดนตรีได้รับ และที่นักกีฬาได้รับจากกิจกรรมส่วนบุคคลของตนเช่นว่านั้น อาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งได้มีการแสดงกิจกรรมเหล่านั้น

 

2.             บทบัญญัติของวรรค 1 จะไม่ใช่บังคับกับค่าตอบแทน หรือ กำไร เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินได้ที่คล้ายคลึงกันที่นักแสดงและนักกีฬาได้รับจากกิจกรรมที่กระทำในรัฐผู้ทำสัญญา หากการมาเยือนรัฐนั้นได้รับการอุดหนุนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จากเงินทุนสาธารณะของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามกฎหมายใดๆ ของอีกรัฐหนึ่งนั้น

 

3.             โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของข้อ 7 ในกรณีที่กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวในวรรค 1 ได้จัดให้มีขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งโดยวิสาหกิจของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง กำไรซึ่งวิสาหกิจเช่นว่านั้นได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรก เว้นแต่วิสาหกิจนั้นได้รับการอุดหนุนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่จากเงินทุนสาธารณะของอีกรัฐหนึ่ง รวมทั้งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามกฎหมายใดๆ ของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว

 

4.             ในกรณีที่เงินได้ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลกระทำโดยนักแสดงหรือนักกีฬาในฐานะเช่นว่านั้น มิได้เกิดขึ้นกับตัวนักแสดงหรือนักกีฬาเอง แต่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น เงินได้นั้นอาจเก็บภาษีได้ในรัฐผู้ทำสัญญาที่กิจกรรมนั้นๆ ของนักแสดงหรือนักกีฬาได้มีการกระทำโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติในข้อ 7, 14, และ 15

 

 

ข้อ 18
เงินบำนาญ

1.             เงินบำนาญและค่าตอบแทนอื่นที่คล้ายคลึงกันที่จ่ายให้สำหรับการทำงานในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเป็นงวดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งและจ่ายแก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ให้เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรก

 

2.             เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งวรรค 1 ค่าตอบแทนการทำงานในอดีตเช่นว่านั้นจะถือว่าเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ถ้าผู้จ่ายได้แก่รัฐนั้นเอง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลผู้จ่ายเงินได้เช่นว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญานั้นหรือไม่ มีสถานประกอบการถาวรในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง และเงินได้นั้นได้ตกเป็นภาระแก่สถานประกอบการถาวรเช่นว่านั้น จะถือว่าเงินได้นั้นเกิดขึ้นในรัฐผู้ทำสัญญาซึ่งสถานประกอบการถาวรนั้นตั้งอยู่

 

 

ข้อ 19
งานรัฐบาล

1.             (ก)          ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินบำนาญที่จ่ายโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือส่วนราชการหรือ

                              องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น ให้แก่บุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่ให้แก่รัฐนั้น

                              หรือส่วนราชการ หรือองค์การนั้น ให้เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐนั้น

 

                (ข)          อย่างไรก็ตาม จะเก็บภาษีค่าตอบแทนดังกล่าวได้เฉพาะในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งเท่านั้น ถ้า

                              บริการนั้นมีขึ้นในรัฐนั้น และบุคคลธรรมดานั้นเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้น ผู้ซึ่ง

 

                              (1)          เป็นคนชาติของรัฐนั้น หรือ

 

                              (2)          มิได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นเพียงเพื่อมุ่งประสงค์ในการให้ บริการนั้น

 

2.             บทบัญญัติของวรรค 1 จะไม่ใช้บังคับกับค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดที่ดำเนินการโดยรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง หรือส่วนราชการหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของรัฐนั้น

 

 

ข้อ 20
นักศึกษา

                เงินที่จ่ายให้นักศึกษา ผู้ฝึกงาน หรือผู้ฝึกงานทางธุรกิจ ผู้ซึ่งเป็นหรือวันก่อนหน้ามาเยือนรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งและอยู่ในรัฐที่กล่าวถึงรัฐแรกนั้นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือการฝึกอบรม เพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพ การศึกษาหรือการอบรมจะไม่ถูกเก็บภาษีในรัฐนั้น โดยมีเงื่อนไขว่าเงินที่จ่ายนั้นเกิดจากแหล่งนอกรัฐนั้น

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011