เมนูปิด

ข้อ 26
ตัวแทนทางทูตและเจ้าหน้าที่กงสุล

 

1.             ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญานี้จะกระทบกระเทือนต่อเอกสิทธิ์ทางการรัษฎากรของตัวแทนทางทูต หรือเจ้าหน้าที่กงสุลตามหลักทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามบทบัญญัติแห่งความตกลงพิเศษทั้งหลาย

 

2.             โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อ 4 บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นบุคคลในคณะทูต สถานกงสุล หรือคณะทูตถาวรของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งซึ่งอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งหรืออยู่ในรัฐที่สาม เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ของรัฐผู้ส่ง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในบังคับข้อผูกพันเดียวกันในรัฐผู้ส่งนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีจากเงินได้ทั้งหมดของตนเช่นเดียวกันกับผู้มีถิ่นที่อยู่คนอื่นๆ ในรัฐผู้ส่งนั้น

 

3.             อนุสัญญานี้จะไม่ใช่บังคับกับองค์การระหว่างประเทศ องค์กรขององค์การระหว่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ และกับบุคคลซึ่งเป็นบุคคลในคณะทูต สถานกงสุลหรือคณะทูตถาวรของรัฐที่สาม ซึ่งอยู่ในรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งและไม่อยู่ในบังคับข้อผูกพันเดียวกันในรัฐใดรัฐหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีจากเงินได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับผู้มีถิ่นที่อยู่คนอื่นๆ ในรัฐนั้น

 

 

ข้อ 27
กฏเบ็ดเตล็ด

 

1.             บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้จะไม่แปลความเป็นการจำกัดในวิธีใดๆ การละเว้น การยกเว้น การหัก เครดิต หรือการลดหย่อนอื่นๆ ในปัจจุบันหรือภายหลังที่ให้

 

                (ก)          โดยกฎหมายของรัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่ง ในการกำหนดการจัดเก็บภาษีโดยรัฐนั้น หรือ

 

                (ข)          โดยความตกลงที่รัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งจัดทำ

 

2.             ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญาจะแปลความเป็นการป้องกันมิให้ประเทศแคนาดาเก็บภาษีจากจำนวนที่รวมเข้าไว้ในเงินได้ของผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศแคนาดา ตามมาตรา 91 ของกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศแคนาดา

 

3.             เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐผู้ทำสัญญาทั้งสองอาจติดต่อระหว่างกันโดยตรงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการใช้อนุสัญญาฉบับนี้

 

 

บทที่ 6
บทบัญญัติสุดท้าย

 

ข้อ 28
การเริ่มใช้บังคับ

 

1.             อนุสัญญานี้จะได้รับการสัตยาบันและจะทำการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันโดยเร็วเท่าที่จะทำได้

 

2.             อนุสัญญานี้จะเริ่มใช้บังคับเมื่อได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันแล้ว และบทบัญญัติของอนุสัญญาจะมีผลใช้บังคับ

 

                (ก)          ในประเทศแคนาดา

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่หักไว้ ณ แหล่งที่เกิดในจำนวนที่ได้จ่ายหรือได้เครดิตให้แก่ผู้

                                             ไม่มีถิ่นที่อยู่ ในหรือหลังวันแรกของเดือนมกราคมในปีปฏิทินที่ได้มีการแลกเปลี่ยน

                                             สัตยาบันสาร และ

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีแคนาดาอื่นสำหรับปีภาษีที่เริ่มต้น ในหรือหลังวันแรกของเดือน

                                             มกราคมในปีปฏิทินที่ได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร

 

                (ข)          ในประเทศไทย

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในจำนวนที่ได้จ่าย ในหรือหลังวันแรกของเดือน

                                             มกราคม ในปีปฏิทินที่ได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร และ

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีอื่น สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวัน

                                             แรกของเดือนมกราคมในปีปฏิทินที่ได้มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร

 

 

ข้อ 29
การเลิกใช้

 

                อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตลอดไป แต่รัฐผู้ทำสัญญารัฐหนึ่งรัฐใด อาจบอกเลิกอนุสัญญานี้ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้รัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่งทราบโดยทางการทูตในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของปีปฏิทินใดๆ ภายหลังปีที่ห้านับจากปีที่อนุสัญญานี้เริ่มใช้บังคับ ในกรณีเช่นว่านั้นอนุสัญญาจะสิ้นสุดการมีผลบังคับใช้

 

                (ก)          ในประเทศแคนาดา

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่หักไว้ ณ แหล่งที่เกิด ในจำนวนที่ได้จ่ายหรือได้เครดิตให้แก่ผู้

                                             ไม่มีถิ่นที่อยู่ในหรือหลังวันแรกของเดือนมกราคมในปีปฏิทินต่อไป ถัดจากปีที่มีการแจ้ง

                                             นั้น และ

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีแคนาดาอื่น สำหรับปีภาษีที่เริ่ม ในหรือหลังวันแรกของเดือน

                                             มกราคมในปีปฏิทินต่อไป ถัดจากปีที่มีการแจ้งนั้น

 

                (ข)          ในประเทศไทย

 

                               (1)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายในจำนวนที่จ่าย ในหรือหลังวันแรกของเดือน

                                             มกราคมในปีปฏิทินต่อไป ถัดจากปีที่มีการแจ้งนั้น และ

 

                               (2)          ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีอื่น สำหรับปีภาษีหรือรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวัน

                                             แรกของเดือนมกราคมในปีปฏิทินต่อไป ถัดจากปีที่มีการแจ้งนั้น

 

                เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องจากรัฐบาลแต่ละฝ่ายได้ลงนามสนธิสัญญานี้

 

                ทำ ณ กรุงออตตาวา เมื่อวันที่ 11 เมษายน คริสต์ศักราช 1984 คู่กันเป็นสองฉบับ เป็นภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และไทย แต่ละภาษาถูกต้องเท่าเทียมกัน

 

สำหรับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

(ลงนาม) พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
(สิทธิ เศวตศิลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำหรับรัฐบาลแห่งแคนาดา

(ลงนาม) ฯพณฯ โจ คล้าก
(โจ คล้าก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2011